Instalace domácí čistírny odpadních vod: Krok za krokem

Publikováno: 12. 08. 2021 7 minut čtení
tapety-3-1024x727.png
Jakmile máte vybranou domovní čistírny odpadních vod, hotový projekt a v ruce držíte povolení se stavbou, zbývá vám jediné. Instalace domácí čistírny. Zvládnete ji sami, nebo musíte oslovit specializovanou firmu? A jak taková instalace ČOV vlastně probíhá?

Co je domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod se instaluje na pozemek, a to zpravidla k rodinnému domu. V průběhu dne do ní natékají odpadní vody z domácnosti, ze kterých jsou postupně odstraňovány nečistoty. 

instalace domácí čistírny

S přečištěnou vodou lze naložit různým způsobem. Buď se rozhodnete vodu vypouštět do nedalekého vodního toku, do dešťové kanalizace, nebo ji necháte zasakovat přímo na svém pozemku. Kromě toho máte možnost přečištěnou vodu akumulovat v retenční nádrži a následně ji používat například k zálivce zahrady, nebo dokonce ke splachování toalety.

Proč se domovní ČOV příliš nehodí na chatu či chalupu? V čističce se nacházejí bakterie, které potřebují neustálý přísun odpadních vod k tomu, aby přežily. Nemusíte se ale bát – vaši dvoutýdenní dovolenou u moře bakterie v pořádku přečkají. A pokud se chystáte odjet na delší dobu, čističku stačí zazimovat a poté opětovně uvést do chodu.

Instalace domácí čistírny odpadních vod

Instalace domovní ČOV je jedním z posledních kroků před tím, než čistírnu začnete skutečně používat. Záleží jen na vás, zda budete čističku instalovat svépomocí (respektive ty úkony, které svépomocí dělat lze), nebo oslovíte specializovanou firmu. Pro vaši představu – instalace domácí čistírny odpadních vod zahrnuje následující úkony:

 • výkopové práce

 • realizace základové desky

 • uložení potrubí

 • uložení čistící nádrže

 • zásyp (a případně betonování) čističky

 • umístění a napojení dmychadla

 • zaškolení obsluhy 

Instalace domácí čistírny krok za krokem

 1. Výběr vhodného místa pro uložení ČOV – tento krok za vás většinou vyřeší již hydrogeolog v prvních fázích plánování stavby. Důležité je, aby čistička byla dobře přístupná pro pravidelné kontroly a odčerpávání kalu. 

 2. Výkopové práce pro umístění potrubí

 3. Uložení nátokového a odtokového potrubí – pokud chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem, pak nebudete budovat odtokové potrubí, ale vsak.

 4. Výkopové práce pro uložení čističky – rozměry jámy by měly být ve všech směrech minimálně o 20 cm větší než rozměry samotné nádrže.

 5. Příprava betonové základové desky – minimální tloušťka základové desky je 15–20 cm. Cílem je dosáhnout rovného povrchu, na který se následně instaluje nádrž.

 6. Usazení čističky na betonový základ

 7. Připojení nátokového a odtokového potrubí – připojení musí být zcela vodotěsné. V případě nátokového potrubí je nutné vsunout ho do otvoru v nádrži jen tak hluboko, aby nebránilo vyjímání nátokového koše. 

 8. Umístění dmychadla – zpravidla se umísťuje maximálně 5 metrů od samotné nádrže a to tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy, mělo zabezpečený přísun vzduchu a zároveň aby neobtěžovalo hlukem při provozu.

 9. Zapojení dmychadla – dmychadlo se napojuje pomocí hadice a je vedeno skrze ochranné potrubí (chránička).

 10. Zahájení napouštění nádrže vodou – čistička se postupně napouští vodou do výšky odtokového potrubí a to tak, aby při napouštění byl rozdíl hladiny mezi jednotlivými komorami maximálně 0,5 metru.

 11. Obsypání nádrže – k tomu se používá buď štěrková drť, nebo tříděná zemina bez ostrých kamenů. Obsypání se provádí rovnoměrně, po cca 30 cm vrstvách.

 12. Obetonování nádrže (pouze v případě, že to vyžaduje situace – vysoká hladina spodní vody, jílovitá zemina, odpadní potrubí uložené více než 1 m pod úrovní terénu).

 13. Finální terénní úpravy – zahrnují urovnání a vyspádování terénu v okolí čističky tak, aby se v její blízkosti nezdržovala nebo k ní nestékala povrchová voda, která by nádrž mohla zaplavit. Vrchní okraj nádrže musí okolní terén přesahovat o 5–10 cm.

 14. Nastavení řídící jednotky a finální zapojení domovní čistírny.

Na to, jak instalace čistírny odpadních vod probíhá, se můžete podívat na tomto videu:

Instalace domácí čistírny svépomocí?

Přemýšlíte, zda zvládnete instalovat čistírny odpadních vod bez asistenci odborníků? Velkou část práce zvládnete jistě sami nebo s pomocí pár přátel – konkrétně se jedná o výkopové práce, betonování a usazení čistírny do připraveného otvoru. 

Náročnější úkony je ale vhodné přenechat zkušenějším – například nastavení řídící jednotky a finální zapojení čistírny má na starosti vždy odborná obsluha, která vás zároveň poučí o chodu čisticího zařízení, jeho pravidelných kontrolách a revizích. 

instalace domácí čistírny

Co předchází instalaci domovní ČOV

Samotné instalaci domácí čistírny předchází několik důležitých kroků – vypracování projektu domovní ČOV, získání povolení ke stavbě čistírny a v některých případech také zhotovení hydrogeologického posudku.

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek k domovní čistírny odpadních vod potřebujete pouze v případě, že plánujete přečištěné vody likvidovat vsakem na svém pozemku. Platí to i pro situaci, kdy budete přečištěnou vodu používat k zálivce zahrady. 

Posudek vám vypracuje hydrogeolog, který určí, zda lze přečištěné vody na vašem pozemku skutečně vsakovat. Kladný posudek je třeba doložit společně s projektem domovní ČOV na stavební úřad, kde budete žádat o povolení ke stavbě ČOV. 

Projekt ČOV

Další osobou, kterou je třeba kontaktovat, je projektant – respektive autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb. Ten vám vypracuje projektovou dokumentaci k ČOV, která slouží jako podklad pro získání stavebního povolení.

Víte, že zkušený projektant by vám měl pomoci také s výběrem domovní čistírny, jejím umístěním na pozemku nebo se způsobem likvidace přečištěné vody? My v Zakra vám poradíme s čímkoliv – stačí nám napsat nebo zavolat.

Povolení ČOV

Jakmile máte v ruce projekt, čeká vás obíhání úřadů za účelem získání několika stanovisek a vyjádření příslušných úřadů. Konkrétně se jedná o následující dokumenty:

 • Stanovisko správce vodního toku či kanalizace

 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) 

 • Koordinované stanovisko 

 • Stanovisko správce povodí 

 • Stanovisko obce 

 • Souhlas majitelů pozemků 

 • Odbor územního plánování 

domovní čistička odpadních vod na klíč

Měli byste také zvážit, jakou formou budete chtít povolení čističky odpadních vod získat. Vodoprávní úřad vám udělí povolení buď na základě klasického vodoprávního řízení, nebo na takzvané ohlášení. Obě dvě možnosti mají výhody i nevýhody, které podrobněji rozebíráme v přehledné tabulce:

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Lhůta úřadů na vyřízení žádosti

60 dnů

30 dnů

Platnost řízení

Omezená na dobu 10 let

Neomezená

Podmínky k vypouštění vody

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2x ročně

Revizní kontroly po 2 letech

Správní poplatek

300 Kč

500 Kč

Domovní ČOV na klíč

Potřebujete domovní čistírnu odpadních vod, ale nechcete trávit volný čas sháněním stanovisek, vyjádření a obíháním úřadů? Skvělým řešením je realizace domovní ČOV na klíč, kdy za vás veškeré úkony vyřídí zhotovitel – od projektu přes povolení až po výslednou instalaci domovní čističky a její kolaudaci.

Nezávazně nás kontaktujte