Dotace na čističku odpadních vod: Jak ji získat?

Publikováno: 28. 12. 2021 6 minut čtení
micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash-768x512-1.jpeg
Dotační programy určené na výstavbu domovních čistíren odpadních vod existují rovnou tři. Do každého z nich se však může zapojit někdo jiný. Pojďme si jednotlivé dotace na čističku odpadních vod představit podrobněji. Dozvíte se, kdo o ně může žádat, za jakých podmínek a kolik činí dotační příspěvek.

Tři verze dotace na čističku odpadních vod

V článku si posvítíme na tři verze dotace, kterou v současnosti můžete získat na stavbu domovní čistírny odpadních vod.

 1. Dotace od MŽP a Státního fondu pro životní prostředí určená na výstavbu soustavy domovních čistíren v obci.

 2. Dotace poskytovaná obcí na individuální výstavbu domovní čistírny.

 3. Dotace Dešťovka, konkrétně její třetí varianta, která zahrnuje využití nejen dešťové, ale také odpadní vody. 

Dotace od MŽP a Státního fondu pro životní prostředí

Dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fond pro životní prostředí je určen pro výstavbu soustavy domovních čistíren v obci. O dotaci tak mohou žádat výhradně obce, městské části, dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či městy.

dotace na čističku odpadních vod

Jaké jsou podmínky pro získání dotace

Dotace bude žadateli přidělena pouze v případě, že se soustava domovních čistíren postará o likvidaci odpadních vod minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel (EO = osoba, která denně vyprodukuje cca 150 litrů odpadních vod). Ti navíc musí mít v dané oblasti trvalé bydliště. 

Jestliže se na daném území vyskytují domy s více bytovými jednotkami, na domovní čistírnu odpadních vod se musí napojit všichni obyvatelé. V opačném případě nebude žádost o dotaci schválena.

Nemovitosti sloužící ke komerčním účelům (ubytovací zařízení, restaurační zařízení), ale také rekreační zařízení, jako jsou chalupy a chaty, nelze do projektu zahrnout. 

Jaká je výše dotace

Dotace na čističku odpadních vod může ve finále pokrýt až 80 % způsobilých výdajů. Do nich lze započítat nejen nákup čistíren, ale také náklady na projektovou dokumentaci, instalaci čistíren a související stavební práce nebo náklady na monitoring systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.

V případě jedné domovní čističky odpadních vod závisí výše dotace na počtu ekvivalentních osob (EO), které budou na čističku napojeny.

 • Domovní čistírna s kapacitou 1–15 EO – dotace ve výši až 150 000 korun

 • Domovní čistírna s kapacitou 16–50 EO – dotace ve výši až 300 000 korun

Jak lze o dotaci žádat

Žádosti o dotaci na čističku odpadních vod mohou obce či městské části zasílat přímo Státnímu fondu životního prostředí. K žádosti je třeba přiložit jeden návrh za dané území, jehož součástí by měl být seznam všech parcel dotčených realizací projektu, a projektová dokumentace.

Žádosti lze posílat od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání celkové sumy, která tentokrát činí 300 000 000 Kč. Projekty, které dotaci získají, musí být zrealizovány do 31. 12. 2026.

Dotace poskytovaná obcí na individuální výstavbu domovní čistírny

Čas od času se můžete setkat také s obecní dotací, o níž mohou žádat fyzické osoby, které vlastní nemovitost v daném katastrálním území. Dotace se poskytuje na výdaje spojené s vybudováním domovní čistírny odpadních vod pro nemovitosti, které se nacházejí na území obce a u kterých není vybudována splašková kanalizace napojená na centrální čistírnu odpadních vod.

dotace na čističku odpadních vod

Aktuálně lze o dotační příspěvek žádat například v těchto obcích a městech:

 • Obec Temelín – žádost lze podávat od 1.1. 2022 do 31.12. 2023. Maximální výše dotace na jedno číslo popisné činí 80 000 Kč.

 • Obec Karlovice – žádost lze podávat od  od 1.5. 2021 do 31.12. 2022. Výše dotace může dosáhnout až 70 % skutečně vynaložených nákladů do maximální výše 70 000 Kč.

 • Město Bílovec – žádost lze podávat od 1.11. 2021 do 31.10. 2023. Výše dotace činí 70 % z celkových výdajů, maximálně však 30 000 Kč na projekt.

Dotace Dešťovka: Využití odpadních vod

Dotační program Dešťovka vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí za účelem podpory využívání dešťové vody a šetření zdrojů vody pitné. Má přitom hned tři varianty, nás ale bude zajímat jen ta třetí.

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Třetí varianta podporuje využití takzvané šedé vody (odpadní voda ze sprchy, vany a umyvadla), která je po zbavení nečistot v domovní čistírně použita ke splachování toalety. Jestliže se kromě šedé vody rozhodnete v domácnosti využít i vodu srážkovou, dotace dosáhne až k 105 000 korun.

dotační program Dešťovka – třetí varianta

Kdo může o dotaci žádat

Dotaci mohou čerpat pouze majitelé obytných domů, nikoliv majitelé komerčních objektů sloužících k podnikání (hotely, penziony, restaurace, atd.). Důležitou podmínkou také je, že žadatel musí být finančně solventní, to znamená nemůže mít:

 • nesplacené závazky u finančního úřadu,

 • nesplacené závazky u správy sociálního zabezpečení,

 • nesplacené závazky u jiného orgánu veřejné správy,

 • dům v exekuci, policejním obstavení nebo jako součást insolvenčního řízení.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace

Kromě toho, že dotací smějí čerpat pouze majitelé obytných domů, kteří jsou finančně solventní, musí být dodrženy také následující podmínky:

 • Maximální finanční podpora je 50 % z celkově investované částky.

 • K jednomu domu lze dotaci dostat jen jednou.

 • V případě využití dešťové vody musí být minimální velikost retenční nádrže 2 m³.

 • V případě využití dešťové vody na splachování musí být u stávajících obytných domů napojena alespoň jedna toaleta a u novostaveb všechny. 

Jaká je výše dotace

Dotační příspěvek činí maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, které jste schopni doložit. Tvoří ho fixní částka (20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 Kč za každý metr krychlový nádrže na dešťovou vodu (v případě jejího využití). 

Jak lze o dotaci žádat

Prvním krokem je zpracování odborného posudku a projektu, který musí splňovat stanovené podmínky. Druhým krokem je samotné podání žádosti, které lze učinit online přímo na stránkách dotačního programu. K žádosti je nutné připojit další nezbytné dokumenty včetně vyplněného a podepsaného formuláře žádosti s podpisem. 

Hledáte spolehlivou firmu, která vám vypracuje odborný posudek a projekt? Kontaktujte nás – s dotačním programem Dešťovka máme bohaté zkušenosti.

Projekt domovní ČOV

Pro získání jakékoliv z výše zmíněných dotací na čističku odpadních vod budete vždy potřebovat odborný posudek a projektovou dokumentaci. Tu vám smí vypracovat pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, jakým je například naše projekční kancelář Zakra. Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi vám poradíme a vytvoříme nabídku na míru.

Nezávazně nás kontaktujte