Povolení domovní čistírny odpadních vod v roce 2024: Snadno a rychle

Publikováno: 30. 01. 2024 9 minut čtení
tapety-7-420x260.png
Domovní čistírna se postará o likvidaci odpadních vod v oblastech, kde není k dispozici obecní kanalizace. K její stavbě a provozu je ale zapotřebí úřední povolení, které vydává příslušný vodoprávní úřad. Jak povolení domovní čistírny odpadních vod získat? A jak se změnily podmínky povolení v roce 2024?

Domovní ČOV bez povolení – jde to? 

Domovní čistírna odpadních vod je podle zákona vodním dílem, k její realizace proto skutečně potřebujete povolení ke stavbě a také povolení k nakládání s odpadními vodami, které získáte na základě projektové dokumentace. Přesto existuje řešení, jak se obíhání úřadů vyhnout.

Našim klientům nabízíme kromě vypracování projektu domovní ČOV také vyřízení veškerých potřebných povolení. Vy si pouze vyberete čistírnu a způsob likvidace přečištěných vod a starost s projektem a povolením přenecháte nám.

Povolení domovní čistírny odpadních vod krok za krokem 

Co vás čeká, pokud se rozhodnete zařídit si povolení domácí čistírny na vlastní pěst? Samotnému povolení předchází několik zásadních kroků, jako je například výběr čističky, volba způsobu likvidace přečištěných vod a poptání projektanta. Pojďme si jednotlivé kroky popsat podrobněji, ať vás na vaší cestě za čistírnou odpadních vod nic nezaskočí.

povolení domovní čistírny odpadních vodRozhodli jste si zařídit povolení domovní ČOV sami? Připravte se na obíhání úřadů a zdlouhavé papírování.

1. Výběr domovní ČOV

Ze všeho nejdříve si udělejte jasno v tom, jakou domácí čistírnu si chcete pořídit. Výběr by se měl řídit několika zásadními parametry:

 • Jaký objekt bude čistírna obsluhovat (rodinný dům, chatu, nebo třeba celý penzion)

 • Kolik osob bude obsluhovat

 • Způsob likvidace přečištěných vod

 • Náklady na pořízení a údržbu

TIP: Přečtěte si, jak vybrat domovní ČOV.

čistička odpadních vod Při výběru domovní čistírny dbejte hlavně na to, aby byla schopná obsloužit celou vaši domácnost včetně návštěv a případných přírůstků do rodiny.

2. Likvidace přečištěné vody 

Dopředu si také rozmyslete, jak budete chtít nakládat s přečištěnou vodou z čistírny. Zajímat to bude jak projektanta, tak úředníky. Jaké možnosti se vám nabízí?

 • Likvidace do povrchových vod (rybník, potok) – potřebovat budete souhlas správce vodního toku

 • Likvidace do podzemních vod (vsak) – potřebovat budete kladný hydrogeologický posudek, který potvrdí, že váš pozemek je ke vsakování vhodný a že nehrozí kontaminace podzemních vod

 • Likvidace do podzemních vod (vsak se zálivkou) – potřebovat budete kladný hydrogeologický posudek a navíc také akumulační nádrž, ve které se bude přečištěná voda shromažďovat, abyste ji následně mohli využít k zálivce zahrady

 • Likvidace do kanalizace neukončené centrální čističkou odpadních vod – v tomto případě se obejdete bez povolení k vypouštění přečištěných vod, nesmí však dojít k překročení limitu znečištění daného kanalizačním řádem příslušné kanalizace

3. Projekt domovní ČOV

V tuto chvíli už byste měli hledat vhodného projektanta, který vám vypracuje projektovou dokumentace k domovní ČOV. Jednat se přitom musí o autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb. 

Obrátit se samozřejmě můžete na naši projekční kancelář Zakra. Můžete si být jistí, že od nás obdržíte projekt, se kterým na úřadech uspějete. Navíc vám dokážeme poradit i s výběrem čistírny, jejím umístěním a vhodným způsobem likvidace přečištěných vod. Stačí využít konzultaci zdarma

projekt domovní ČOVProjekt domovní ČOV smí vypracovat pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb – například naše projekční kancelář Zakra s.r.o.

4. Stanoviska 

Samotný projekt vám ale k získání povolení nestačí. Sehnat si musíte další nezbytné dokumenty – a to stanoviska dotčených orgánů, jako je například stanovisko správce vodního toku nebo stanovisko správce povodí. 

Konkrétní stanoviska, která vyžaduje váš příslušný stavební a vodoprávní úřad, se mohou v rámci republiky lišit. Proto si tuto informaci raději zjistěte přímo na daném úřadě. 

Nejčastěji budete shánět tato stanoviska:

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace. Potřebujete ho pouze v případě, že je správcem toku někdo jiný než příslušné povodí.

 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP). Na OŽP podáte žádost, ke které přiložíte projektovou dokumentaci. OŽP se k tomu vyjádří z pohledu ochrany lesa, ochrany ovzduší atd.

 • Koordinované stanovisko. Koordinované stanovisko celého úřadu se někdy podává na odbor územního plánování a někdy na odbor životního prostředí. Potřebovat ho budete v případě, že se chystáte čistírnu stavět mimo zastavěné území obce. 

 • Stanovisko správce povodí. Ačkoliv je toto stanovisko vyžadováno zpravidla jen při ohlášení stavby, může se stát, že ho po vás budou vyžadovat i v případě klasického řízení. 

 • Stanovisko obce. Obecní úřad vás ve stanovisku oficiálně informuje o tom, zda není možné napojit vaši nemovitost k obecní kanalizaci nebo zda není naplněna kapacita obecní ČOV. Pokud byste při stavbě čistírny křížili obecní komunikaci, je potřeba na obci žádat ještě o "souhlas s uložením sítí do komunikace".

 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých se stavba nachází. Se stavbou musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni. Když jde stavba přes cizí pozemky, je nutné uzavřít buď smlouvu o věcném břemenu (obec, státní pozemkový úřad, jiná státní organizace), nebo si zajistit souhlas vlastníka pozemku.

 • Stanovisko odboru územního plánování. Stavební úřad v něm posoudí, zda je váš záměr v souladu s územním plánem obce.

5. Způsob povolení

Ještě donedávna byste stáli před rozhodnutím, jakou formu povolení domovní čistírny zvolit: zda klasické vodoprávní řízení, nebo ohlášení. Novela stavebního zákona však dilema vyřešila tím, že zrušila možnost povolení ohláškou. Do budoucna se tedy budou všechny čistírny povolovat vodoprávním řízením – ať už mají certifikát CE, nebo nikoliv. 

Od roku 2024 lze domovní čistírnu povolit pouze prostřednictvím vodoprávního řízení. Paragraf §15a, který upravoval povolení ohláškou, z vodního zákona zmizel.

Povolení domovní čistírny odpadních vod formou vodoprávního řízení

Vodoprávní řízení je klasickým způsobem legalizace domovní čističky, na jehož vyřízení má vodoprávní úřad ze zákona 60 dní. Vydává se s omezenou platnosti maximálně na 10 let a přináší klientům povinnost 2× do roka poslat na vodoprávní úřad rozbor vzorků přečištěné vody. Na druhou stranu je administrativně méně náročný a neukládá vám povinnost zakoupit čistírnu s certifikací.

povolení domovní čistírny odpadních vod

Dokumenty, které budete dokládat k žádosti o povolení:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000 (toto by měl obsahovat každý autorizovaný projekt)

 • Kopii katastrální mapy se zakreslením polohy jednotlivých objektů

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování (v případě, že řeší projektant)

 • Speciální stanoviska

Výhody vodoprávního řízení:

 • Menší administrativní náročnost

 • Možnost povolit vsakování přečištěných vod bez certifikace čistírny

 • Nižší správní poplatek (300,-)

Nevýhody vodoprávního řízení:

 • Omezená platnost rozhodnutí

 • Povinnost zasílat 2× ročně vzorky

Konec povolení domovní čistírny formou ohlášení

Ohlášení se často prezentovalo jako "zjednodušená forma povolení", ovšem administrativně šlo o mnohem náročnější proces. Přesto byla ohláška mezi zájemci o ČOV oblíbeným způsobem povolení, neboť na jejím konci bylo povolení s platností na dobu neurčitou. Konec ohlášky s platností od 1. 7. 2024, který přinesla novela stavebního zákona, znamená, že se délka řízení sice zásadně nezmění, ale provoz čistírny bude o něco přísnější. 

Čistírnu bude možné povolit pouze na dobu určitou (maximálně 10 let), posléze bude nutné povolení prodloužit. Jak jsme už psali výše, vodoprávní řízení navíc ukládá povinnost pravidelného odběru vzorků, nejčastěji 2× ročně.

Dokumenty, které budete dokládat k žádosti o povolení (pouze do 30. června 2024, poté možnost ohlášky definitivně končí):

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování

 • Speciální stanoviska

 • Vyjádření správce povodí (občas úřad požaduje i u vodoprávního řízení) – jedná se buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře nebo Odry

 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků – v případě ohlášení ČOV si jednání se sousedy musíte zajistit sami a na úřad následně doložit jejich souhlas se stavbou čistíny. Pokud byste narazili na neochotu sousedů, nezbyde vám nic jiného, než se pokusit získat povolení cestou vodoprávního řízení.

 • Provozní řád domovní ČOV – zpravidla vám ho dodá výrobce domovní ČOV, případně se obraťte na nás.

 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu – jestliže si budete čističku budovat sami, úřad po vás bude chtít prohlášení stavbyvedoucího, který na proces stavby dohlédne.

Výhody ohlášení:

 • Správní řízení trvá jen 30 dnů

 • Rozhodnutí o povolení čistírny je zpravidla na dobu neurčitou

 • Revize čistírny 1× za 2 roky

Nevýhody ohlášení:

 • V roce 2024 (30. 6.) možnost ohlášení končí, do budoucna jej nebude možné využít

 • Vyšší administrativní náročnost

 • Pokud chcete přečištěnou vodu vsakovat, musíte koupit čistírnu s certifikátem CE

Varianta

Cena (s DPH)

Další náklady k projektu

inženýring ke všem typům projektů ČOV

9 990,-

správní poplatky

Jak dlouho trvá vyřízení povolení domovní čistírny 

Zajímá vás, za jak dlouho budete držet povolení k domovní ČOV v rukou? Vzhledem k tomu, co vše potřebujete zařídit ještě před samotným podáním žádosti o povolení na vodoprávním úřadě, pro jistotu počítejte s minimálně 6 měsíci. Ještě o něco realističtější odhad jsme zpracovali do následující tabulky:

Sehnání podkladů pro projektanta

1–2 týdny

Hydrogeologický posudek (je-li třeba)

až 2 měsíce

Vypracování projektu od Zakry

3 týdny

Sehnání všech vyjádření pro řízení

2–3 měsíce

Správní řízení

až 3 měsíce

Doručení ČOV a stavební práce

3 týdny

Celkem

cca 7–10 měsíců od prvního kroku

Ušetřete čas a starosti – přenechte vyřízení povolení nám

Jednání s úřady nepatří k vašim silným stránkám nebo se bojíte, že byste na něco zapomněli? Svěřte se do našich rukou. K projektu domovní ČOV si od vás necháme vystavit plnou moc, oběhneme za vás všechny úřady a získáme potřebná povolení. Vy se zatím můžete věnovat své rodině a koníčkům a starosti s domovní čistírnou pustit z hlavy. 

povolení čistírny odpadních vod

Máte zájem o projekt k čistírně odpadních vod společně s inženýringem (vyřízení povolení)? Neváhejte se na nás obrátit a my vám připravíme individuální nabídku.

Nezávazně nás kontaktujte