Hydrogeologický průzkum: Vše, co o něm potřebujete vědět

Publikováno: 18. 10. 2021 9 minut čtení
hydrogeologicky-pruzkum-k-destove-vode.png
Ať už se chystáte stavět rodinný dům, budovat vrtanou studnu, nebo uvažujete nad pořízením domovní čistírny odpadních vod se vsakem, bez návštěvy hydrogeologa se neobejdete. Dnes se proto podíváme na to, co je hydrogeologický průzkum, proč ho potřebujete a kolik stojí.

Co je hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum zahrnuje průzkumné a realizační práce, jejichž cílem je zjistit zdroj vody nebo vliv vsaku na kvalitu podzemních vod. Průzkum smí provádět výhradně hydrogeolog, který k tomu má všechna potřebná oprávnění. Výsledkem hydrogeologického průzkumu je hydrogeologický posudek.

hydrogeologický průzkum

Kdy je potřeba hydrogeologický průzkum

Hydrogeologa byste měli oslovit v momentě, kdy se chystáte stavět rodinným dům, budovat vrtanou studnu nebo pokud uvažujete nad pořízením domovní čistírny odpadních vod se vsakem. To platí i pro kořenovou variantu ČOV, tzv. kořenovou čistírnu odpadních vod.

Hydrogeologický průzkum k dešťovým vodám

Dešťové vody je dle zákona nutno likvidovat přímo na pozemku u rodinného domu. Hydrogeologický průzkum je proto jednou z podmínek udělení stavebního povolení. Dešťové vody se na pozemku běžně nechávají vsakovat. Ne vždy je to však kvůli nevhodné skladbě podloží možné. V takovém případě musí hydrogeolog přijít s jiným, vhodnějším řešením.

Jak hydrogeolog zjistí, zda je pozemek vhodný pro vsakování? Podloží obvykle zmapuje pomocí speciální sondy.

Vsak dešťových vod se běžně řeší vsakovací jámou vysypanou štěrkem, případně retenční nádrží na dešťovou vodu.

hydrogeologický průzkum k dešťové vodě

Hydrogeologický průzkum k vrtané studni

Při hloubení nové studny existuje hned několik rizik: Nachází se na pozemku dostatečně vydatný pramen? Nebude do studny prosakovat špatně těsnící jímka? A nebude nová studna ubírat vodu ze studní sousedních?

Na tyto otázky (a mnohé další) vám odpoví právě hydrogeologický průzkum. Ten začíná tzv. hydrogeologickým ohledáním, při kterém hydrogeolog zjistí podmínky pro vrt. Primárně ho zajímají okolní zdroje vody, jako jsou např. studny u sousedů, potoky, ale například i žumpy a jímky v okolí.

hydrogeologický průzkum k vrtané studni

Po zevním průzkumu většinou projde hydrogeolog pozemek s proutkem a začíná hledat vodní zdroj pro vaši studnu. Na určeném místě pak dochází k průzkumnému vrtu, ze kterého se v následném úředním řízení stává vrtaná studna.

Pokud je jasné, že na pozemku se nachází dostatečný vodní zdroj, průzkumný vrt se provádět nemusí. Hydrogeolog v takovém případě rovnou připraví hydrogeologický posudek, na základě kterého vznikne projekt vrtané studny.

Pokud je průzkumný vrt přece jen potřeba (tj. není jisté, zda je na pozemku dostatečný zdroj vody), prvním krokem je oslovení vodoprávního úřadu s žádostí o souhlas s průzkumným vrtem. Úřadu bude třeba doložit – kromě vypracovaného hydrogeologického průzkumu – mimo jiné i projekt geologických prací, v němž budou popsané parametry vrtu. Tento postup platí od 1. 1. 2019. Úřad chce ohlášením průzkumných vrtů zamezit vzniku černých studní.

Hydrogeologický průzkum k domovní čistírně odpadních vod

Hydrogeologický posudek k domovní ČOV potřebujete pouze v případě, že chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem nebo ji používat k zálivce zahrady. 

 • Vsakem se myslí vsakování do půdy – voda z čističky natéká do vsakovacího objektu a je likvidována (tj. vsakována do podloží) bez dalšího využití. 

 • Vsak se zálivkou znamená, že voda z čistírny natéká do akumulační nádrže, odkud se následně čerpá při zalévání zahrady. Nevyužitá voda z akumulační nádrže se pak vsakuje – stejně jako při samotném vsaku.

Přečištěnou vodu z ČOV můžete vypouštět do dešťové kanalizace nebo vodního toku, případně ji likvidovat přímo na pozemku, a to vsakem, nebo vsakem se zálivkou. Pouze v posledních dvou jmenovaných případech po vás úřady budou chtít hydrogeologický posudek. 

hydrogeologický průzkum k domovní čov

A co je cílem hydrogeologického průzkumu? Primárně zjistit, zda je váš pozemek z hlediska podloží k vsaku vhodný, zda nehrozí riziko kontaminace spodních vod a zda se v okolí nenacházejí studny, které by mohly být vsakem ohroženy. 

Kdo smí provádět hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum smí provádět pouze odborně způsobilá osoba (v zákoně se setkáte také s označením odborný řešitel geologických prací). V tomto případě se jedná konkrétně o hydrogeologa. Způsobilým se hydrogeolog stává složením zkoušky s neomezenou platností u Ministerstva životního prostředí.

Aby mohl provádět svoji profesi, potřebuje hydrogeolog odpovídající vysokoškolské vzdělání, praxi a zhotovené zkoušky, díky nimž získá kulaté razítko.

Jaká je cena hydrogeologického průzkumu

Cena za hydrogeologický průzkum se pohybuje v řádech jednotek tisíců korun. Hydrogeologa můžete sehnat za 5 000 Kč, stejně jako za 17 000 Kč. Počítat musíte také s náklady na jeho dopravu na pozemek a zpět.

Co je výsledkem hydrogeologického průzkumu

Výsledkem hydrogeologického průzkumu je hydrogeologický posudek, který slouží jako podklad pro projekční činnost a zároveň jako základ pro získání povolení k nakládání s vodami. 

hydrogeologický posudek

Co obsahuje hydrogeologický posudek

Co konkrétně je obsahem posudku, který obdržíte od hydrogeologa? A jak se liší hydrogeologický posudek k vrtané studni a k domovní čistírně?

Hydrogeologický posudek k vrtané studni

Posudek k vrtané studni obsahuje tyto části:

 • Úvod – V úvodu posudku hydrogeolog shrne základní informace o pozemku a zamýšleném využití vrtané studny jakožto zdroje vody pro domácnost. Kromě toho zmíní, zda je nemovitost napojena na vodovod nebo jak využívá vodní zdroje z okolí.

 • Přírodní poměry –  V části o přírodních poměrech se hydrogeolog zabývá:

  • klimatickými změnami – průměrné množství srážek na daném území,

  • morfologickými poměry – nadmořské výšce a podložním horninám,

  • hydrologickými poměry – okolní vodní zdroje apod.,

  • geologickými a hydrogeologickými poměry.

 • Projektové práce – Hydrogeolog zhodnotí návrh projektu a popis stavebních prací při zhotovení vrtané studny.

 • Ovlivnění okolních studní – V této části je uvedeno, zda se v okolí nachází další studny, které by mohly být novým zdrojem vody ovlivněny. Hydrogeolog zde rovněž uvede výpočet odběru vody na domácnost a zhodnotí, zda dojde k ovlivnění vydatnosti okolních zdrojů.

 • Pozice projektované studny vůči možným zdrojům znečištění – Zhodnocení, jak daleko se od plánované vrtané studny nacházejí případné zdroje odpadních vod, jako jsou jímky na vyvážení, tříkomorový septik, domovní ČOV, kanalizační přípojka nebo veřejná pozemní komunikace.

 • Závěr – Závěrem hydrogeolog sdělí, zda doporučuje, či nedoporučuje stavbu vrtané studny.

Hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod

Posudek k domovní ČOV obsahuje tyto části:

 • Úvod – V této části jsou uvedeny základní informace o daném pozemku, typu domovní čistírny odpadních vod a o celkovém účelu hydrogeologického průzkumu.

 • Geologická charakteristika zájmového území – V této části se hydrogeolog rozepisuje o geologických poměrech na pozemku. Najdete zde informace o typu vrchoviny nebo například o tom, v jaké nadmořské výšce se pozemek nachází.

 • Hydrogeologie lokality – Obsahem této části posudku je rozbor podloží v dané lokalitě.

 • Návrh odvodu a vsaku odpadní vody – Hydrogeolog zhodnotí, zda je či není možný vsak a popíše řešení včetně nezbytných výpočtů. Navrhne řešení, jak technicky zajistit vsak.

 • Ovlivnění okolních vodních zdrojů – V této části hydrogeolog zmiňuje okolní studny, jejich vzdálenost od pozemku a uvádí, zda jsou dodržena ochranná pásma.

 • Závěr – Nakonec hydrogeolog sdělí, zda doporučuje, či nedoporučuje postavit domovní čistírnu se vsakovacím zařízením.

Jak sehnat hydrogeologa

Najít hydrogeologa, který má v kalendáři volno, nabízí své služby za přijatelné ceny a není od vás vzdálený přes půl republiky (nezapomeňte – do ceny průzkumu se započítává také doprava hydrogeologa tam a zpět), není v dnešní době zrovna jednoduché. Nepomáhá ani fakt, že mnoho hydrogeologů nemá ani vlastní webové stránky – bohatě si vystačí se silou doporučení a poptávkám z referencí. Z toho důvodu jsme se rozhodli ulehčit našim klientům cestu, jak získat hydrogeologický průzkum.

jak sehnat hydrogeologa

V případě, že projekt domovní čističky nebo studny objednáte u nás, nabízíme vám zdarma zajištění hydrogeologa. Máme kontakt na 95 % všech hydrogeologů po celé republice.

U každé zakázky poptáme několik hydrogeologů z vašeho okolí s žádostí o zpracování nabídky. Našim klientům pak předložíme ty nejvýhodnější. Veškerou komunikaci a výběr hydrogeologa tak zajistíme my. Vám díky tomu odpadne veškerá administrativa při zajišťování hydrogeologického průzkumu a ušetřený čas můžete věnovat své rodině a koníčkům.

Jak dlouho se čeká na hydrogeologický průzkum

Na hydrogeologický průzkum si zpravidla počkáte i více než 2 měsíce, proto je vhodné začít hydrogeologa shánět co nejdříve. Díky oslovení více hydrogeologů jsme však schopni zajistit rychlejší vyhotovení průzkumu, běžně do měsíce od zadání poptávky. Finální hydrogeologický posudek pak většinou obdržíte za 3–4 týdny od samotného průzkumu.

 

Potřebujete projekt vrtané studny, projekt domovní čistírny odpadních vod nebo sháníte kontakt na hydrogeologa ze svého okolí? Kontaktujte nás.

Nezávazně nás kontaktujte