Hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod

Publikováno: 25. 06. 2021 6 minut čtení
hydrogeologicky-posudek-k-cov.jpeg
Pokud se chystáte investovat do domovní čistírny a přečištěné vody chcete likvidovat vsakem na svém pozemku, musíte ze všeho nejdříve kontaktovat hydrogeologa. Ten vám vypracuje hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Co takový posudek obsahuje, jaká je jeho cena a kde sehnat spolehlivého odborníka?

Co je hydrogeologický posudek

Podle zákona o vodách (254/01 Sb.) slouží hydrogeologický posudek jako podklad pro územní a stavební řízení. Přizvaný hydrogeolog má za úkol zhodnotit přirozené hydrogeologické poměry v místě plánované vodohospodářské stavby, jakou je například studna nebo domovní čistírna odpadních vod. V některých případech se tak stává nedílnou součástí projektové dokumentace, která je potřeba k získání povolení domovní ČOV.

hydrogeologický posudek

Kdy je potřeba hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod 

Hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod ale nepotřebujete vždy. Podmínkou je pouze v případě, že přečištěné vody hodláte likvidovat vsakem (do podzemních vod). Za vsak se přitom považuje také situace, kdy vodu z čistírny používáte k zálivce zahrady. 

To samé platí v případě tříkomorového septiku. Naopak stavba vrtané studny se bez hydrogeologického posudku neobejde. 

Proč je potřeba hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod?

Ačkoliv domácí čistírny dokážou odpadní vody zbavit až 97 % nečistot, stále v nich zůstávají zbytky nejrůznějších přípravků a čističů, které používáte v domácnosti. Typicky se jedná o fluor nacházející se v zubních pastách nebo tenzidy z pracích prášků a saponátů. 

hydrogeologický posudek k domovní čov

Tudíž cílem posudku hydrogeologa je prokázat, že umístění a provoz domácí čističky se negativně nepodepíše na kvalitě podzemní vody, kterou využívají lidé v okolí jako pitnou. 

Hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod se následně přikládá k projektové dokumentaci a společně s ní se podává na vodoprávní a stavební úřad, kde se rozhoduje o povolení čistírny. Jakmile posudek mluví v neprospěch vsakování odpadních vod z ČOV, povolení k tomuto způsobu likvidace splaškových vod nedostanete.

Co je obsahem hydrogeologického posudku

Co vše hydrogeolog na pozemku hodnotí? 

 • Zda zasakování přečištěných odpadních vod nemůže ohrozit kvalitu podzemních vod, a to zejména ve studnách sousedů nebo v obecních zdrojích vody. 

 • Jak vysoko se nachází podzemní voda. Pokud je výše než 1,8 metru pod terénem (a to zejména v období jarního tání), je umístění ČOV se vsakem komplikované nebo dokonce nemožné. 

 • Jaká je propustnost podloží v místě plánovaného vsaku. 

Jak probíhá hydrogeologický průzkum

Posudek vzniká jako výsledek hydrogeologického průzkumu. Ten probíhá přímo na vašem pozemku v místě plánované stavby domovní čističky odpadních vod. 

Hydrogeolog na pozemku provede sondu, ze které zjistí složení zeminy v jednotlivých vrstvách, tloušťku vrstev a také jejich hloubku. Na základě těchto údajů dokáže určit, zda lze splaškové vody na pozemku vsakovat a pokud ano, v jaké v hloubce. Určí také, kam umístit vsakovací prvek tak, aby vsakovaná voda nemohla negativně ovlivnit kvalitu podzemní vody.

hydrogeologický posudek k čov

Čas od času se stane, že hydrogeolog vyhodnotí podloží jako nevhodné pro vsak a doporučí vám zcela jiný způsob likvidace přečištěných vod. 

TIP: Zajímá vás, kam s vodou z ČOV? Kromě vsaku se nabízejí ještě dvě možnosti – buď likvidace do povrchových vod (vodní tok či vodní nádrž), nebo do dešťové kanalizace neukončené centrální čistírnou odpadních vod.

Pozor také na to, že umístit domovní ČOV se vsakem do husté zástavby s domovními studnami je vzhledem k odstupovým vzdálenostem nemožné. Od roku 2012 se tak můžete setkat s tím, že vám vodoprávní úřad stavbu domácí čistírny se zásekem nepovolí, a to ani s kladným hydrogeologickým posudkem.

Hydrogeologický průzkum krok za krokem

Jak konkrétně probíhá hydrogeologický průzkum? 

 1. Ze všeho nejdříve provede hydrogeolog terénní rekognoskaci a zmapuje okolní studny.

 2. Následně určí nejvhodnější místo pro vsakovací prvek.

 3. V místě plánovaného vsaku provede půdní sondu a odebere vzorek zeminy, ze které určí propustnost (neboli hydraulické parametry) podloží.

 4. Na základě zjištěných údajů vám navrhne možné způsoby likvidace přečištěných odpadních vod. 

 5. Dle provedeného měření zhodnotí vliv vsakování odpadních vod z ČOV na vodní režim a okolí.

 6. Na konec stanoví množství vody k žádosti o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod.

Jaká je cena hydrogeologického posudku

Zajímá vás, kolik za hydrogeologický průzkum a posudek zaplatíte? 

Cenu si stanovuje každý hydrogeolog individuálně, většinou se ale výsledná částka pohybuje mezi 4–17 000,- bez DPH. 

Pokud si necháte projekt domovní ČOV zpracovat od naší projekční kanceláře Zakra, zcela zdarma vám seženeme hydrogeologa z vašeho okolí. 

Jak sehnat hydrogeologa

Najít spolehlivého hydrogeologa, který si na vás v dohledné době udělá čas, je téměř nadlidský výkon. Víme to, protože za celou dobu existence naší projekční kanceláře Zakra jsme měli tu možnost spolupracovat s mnoha schopnými hydrogeology, na které máme dodnes kontakt.

Díky tomu pro naše klienty umíme zcela bezplatně oslovit minimálně dva hydrogeology s žádostí o cenu a termín dodání posudku. Jejich nabídky vám následně předložíme a vy sami se rozhodnete, komu dáte přednost. 

Postup realizace domovní čistírny krok za krokem

 1. Výběr domácí čistírny odpadních vod – Jestliže si k rodinnému domu chcete pořídit domácí ČOV, ze všeho nejdříve oslovte zkušeného projektanta. Ten vám už v první fázi dokáže pomoct s výběrem vhodné čistírny a jejím umístěním na pozemku.

 2. Hydrogeologický posudek – Rozhodli jste se pro vsak? Pomůžeme vám sehnat hydrogeologa a získat tak odborný posudek. 

 3. Projekt domovní ČOV – Jakmile budete mít hotový hydrogeologický posudek, naši projektanti se pustí do práce na projektu domovní čističky, což trvá zhruba 3 týdny.

 4. Povolení domovní čistírny odpadních vod – S projektem zamíříte na úřad, kde budete žádat o povolení domovní ČOV – buď formou vodoprávního řízení, nebo na ohlášení. Případně nám můžete předat plnou moc a my vše zařídíme za vás.

 5. Stavba čistírny – S povolením v ruce si můžete na pozemek pozvat stavební firmu, která čistírnu instaluje a zapojí.

 6. Kolaudace domovní ČOV – Po úspěšné stavbě domovní čistírny už vás čeká jediné – kolaudace, po níž můžete čistírnu začít legálně používat.

Nezávazně nás kontaktujte