Co očekávat od pravidelné revize ČOV? A kdo ji provádí?

Publikováno: 31. 01. 2022 5 minut čtení
technicka-revize-cov.png
Jste-li majitelem domovní čistírny odpadních vod (ČOV), je vaší povinností zajistit, aby její činnost neměla negativní vliv na kvalitu podzemních či povrchových vod. Ze zákona se proto nevyhnete pravidelné kontrole, která se provádí buď 1x ročně, nebo jednou za dva roky. Co taková revize ČOV obnáší, kdo ji provádí a co z ní vyplývá?

Revize ČOV vyplývají ze způsobu povolení čistírny

Domovní čistírna odpadních vod je dle zákona považována za vodní dílo, k jehož stavbě a provozování potřebujete jak povolení stavebního úřadu, tak povolení vodoprávního úřadu. Ten se vyjadřuje konkrétně ke způsobu, jakým hodláte nakládat s přečištěnou odpadní vodou.

Věděli jste, že odpadní vodu z čistírny lze likvidovat trojím způsobem? Do povrchových vod, podzemních vod nebo do dešťové kanalizace.

Abyste získali povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, můžete se vydat dvojí cestou – buď zvolíte klasické vodoprávní řízení, nebo ohlášení. Oba způsoby mají svá pro a proti, záleží proto na konkrétní situaci, ve které se nacházíte. Nevíte-li si rady, neváhejte nás kontaktovat a využít úvodní konzultaci zdarma.

Zajímá vás, jak se liší vodoprávní řízení a ohlášení? Přečtěte si náš obsáhlý článek, ve kterém se podrobně věnujeme povolení domovní ČOV.

Podstatné je, že z vodoprávního řízení i ohlášení plynou rozdílné povinnosti týkající se pravidelných kontrol a revizí domácí čistírny. Zatímco vodoprávní řízení vám ukládá povinnost 1× ročně odebrat vzorky přečištěné vody, u domovní ČOV na ohlášení vás jednou za 2 roky nemine návštěva technického komisaře.

Revize ČOV vyplývající z vodoprávního řízení

Vodoprávní řízení je zpravidla zdlouhavější proces, na jehož konci obdržíte “povolení o nakládání s vodami” s platností 10 let. Z hlediska administrativy se jedná o jednodušší způsob získání povolení, jelikož většinu potřebných dokumentů si vyžádá a sežene přímo vodoprávní úřad.

A jaké vám plynou z vodoprávního řízení povinnosti? Jednou z nich je povinná revize, která je dokonce zanesena v provozním řádu vámi zakoupené domovní čistírny. Revize ČOV zahrnuje odebrání vzorku vody z čistírny a jeho odeslání do akreditované laboratoře, což se provádí 1× ročně. 

Ačkoliv legislativa uvádí, že jsou zapotřebí dva vzorky (odběr vody na vstupu a na výstupu ČOV), v praxi většinou stačí vzorek jeden. Cena rozboru vody se odvíjí od způsobu, jakým přečištěnou vodou likvidujete, tedy zda ji vypouštíte do povrchových, či podzemních vod. 

pravidelná revize čov

Revize ČOV vyplývající z ohlášení

Domovní ČOV na ohlášení zní pro mnoho lidí vskutku lákavě – “ohlášení” totiž budí dojem, že se jedná o velmi snadný a rychlý proces. Jak je to ale doopravdy?

Povolení formou ohlášení můžete skutečně získat již za 30 dnů, a navíc bude mít neomezenou platnost (na rozdíl od povolení získaného formou vodoprávního řízení). Na druhou stranu si budete muset sami vyžádat a sehnat většinu potřebných stanovisek a dokumentů, jelikož úřad za vás téměř nic neudělá.

Dalším rozdílem oproti povolení získané formou vodoprávního řízení je způsob a četnost revize ČOV. Místo pravidelných odběrů vody vás totiž jednou za 2 roky čeká návštěva technického komisaře, který provede technickou kontrolu domovní čistírny.

jak probíhá revize ČOV

Technická kontrola domovní ČOV

První revize ČOV by měla proběhnout již 6 měsíců po její kolaudaci a následně se každé dva roky opakovat. Naplánovat si ji musíte sami a na vlastní náklady – vždy se obracejte na vyškoleného pracovníka, který má příslušná oprávnění Ministerstva životního prostředí.

Ke kontrole si připravte následující dokumenty:

  • Souhlas s ohlášením

  • Projektovou dokumentaci (pouze u první revize)

  • Certifikát (pouze u první revize)

  • Provozní řád domovní ČOV

  • Provozní deník domovní ČOV

  • Doklad o zaškolení obsluhy

Co zahrnuje technická revize ČOV

Technická revize domovní čistírny odpadních vod zahrnuje kontrolu dokumentace, technického a technologického stavu.

  • Kontrola dokumentace – Technický komisař si od vás vyžádá provozní a manipulační řád (obdržíte společně s čistírnou odpadních vod) a provozní deník, který máte povinnost vést. Dále bude chtít vidět revizní zprávu z předchozí kontroly (pokud proběhla), aby mohl zkontrolovat, zda byly případné dříve odhalené závady již odstraněny.

  • Kontrola technického stavu – Komisař dále přistoupí ke kontrole vizuálního stavu čistírny. Mimo jiné posoudí, zda nedošlo k poškození ČOV vnějšími vlivy nebo nežádoucími úpravami. Dále zkontroluje vnitřní vestavby, nátokové a odtokové potrubí.

  • Kontrola technologického stavu – V poslední části se komisař zaměří na funkčnost mechanických částí čistírny (řídící jednotka, dmychadlo, aerační systém, čerpadla), zjišťuje se stav biologické části (teplota nádrže, koncentrace kyslíku, stav aktivovaného kalu) a kvalitu odtoku (vizuální kontrola odtoku, stav čerpacího systému vyčištění vody, stav filtračního systému a dosazovací nádrže).

Co je revizní zpráva

Konečným výstupem je revizní zpráva, ke které se přikládá pořízená fotodokumentace. Revizní zpráva obsahuje hodnocení kontrolovaných parametrů na škále od 1 do 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) a soupis zjištěných závad. 

Stav čistírny je vyhodnocen jako nevyhovující pouze v případě, že průměr všech známek přesáhne hodnotu 2,5. V takovém případě je nutné zprávu zaslat do 10 dnů od prohlídky vodoprávnímu úřadu a do 60 dnů zajistit odstranění závad.

Pozor! Pokud byla vaše domovní čistírna odpadních vod shledána jako vyhovující, stále máte povinnost zaslat revizní zprávu vodoprávnímu úřadu, a to do konce daného roku.

co obnáší kontrola čov

Shrnutí

Nevíte si rady s výběrem domovní čistírny odpadních vod, řešíte problémy s jejím chodem nebo se obáváte blížící se návštěvy technického komisaře? Ať už řešíte cokoliv, neváhejte se na nás obrátit.

V Zakra se zabýváme projekty a realizací domovních ČOV dlouhá léta a o své zkušenosti se s vámi rádi podělíme. Nebudeme-li znát řešení vašeho problému, jsme schopni nasměrovat vás na kompetentní osobu. Ozvěte se nám a využijte nezávaznou konzultaci zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte