Dotační program Dešťovka: Získejte zpět až 50 % výdajů za retenční nádrž na vodu

Publikováno: 28. 08. 2023 18 minut čtení
thumb_3000x3000_dotace-destovka-ii-stale-pokracuje-scaled.jpeg
Věděli jste, že dotační program Dešťovka pokryje až 50 % nákladů spojených s realizaci retenční nádrže na dešťovou vodu? Jak můžete o dotaci zažádat a co vše je třeba doložit, abyste příspěvek získali? A hlavně, jak se podmínky programu změnily od září 2023?

Co je dotační program Dešťovka

Dotační program Dešťovka vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí za účelem šetření zdrojů pitné vody. Podporuje totiž majitele určitých typů nemovitostí v budování retenčních nádrží na dešťovou vodu, kterou lze následně druhotně využít jak na zahradě, tak v domácnosti. 

dotace DešťovkaÚčelem programu Dešťovka je podpořit úsporu pitné vody

Jak se změnily podmínky Dešťovky od září 2023?

Od 1. září 2023 platí pro čerpaní dotace Dešťovka nové podmínky. Pojďme si shrnout to nejzásadnější:

Co se od 1. září změnilo:

 • Dešťovka pouze jako součást dalších opatření. Jinými slovy, Dešťovka od září 2023 už není samostatným dotačním titulem. 

 • Odborný posudek už není potřeba. Předepsaná forma odborného posudku se zásadně zjednodušuje.

 • V rámci dotace už nelze realizovat pouze čističku šedých vod. Řešení dříve nazvané "Šedá voda" končí, nově musí systém přečištění šedé vody zahrnovat využití dešťové vody.

Vše ostatní zůstává stejné, zejména pak výše dotační podpory. 

Od září 2023 přichází Dešťovka se třemi zásadními změnami. Nově lze dotaci získat pouze jako součást dalších opatření, výrazně se zjednodušuje odborný posudek a končí možnost získat dotaci výhradně na přečištění šedých vod. Vše ostatní zůstává nezměněné. 

Změna v možnosti čerpání

První a zásadní změna se týká samotného dotačního titulu Dešťovka, který už nelze čerpat samostatně. O dotaci na nádrž na dešťovou vodu lze zažádat pouze v kombinaci s dalším opatřením, jako je fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo třeba zateplení. V nových podmínkách se na straně 29 doslova píše:

Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo B (včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4, pokud není uvedeno jinak. V případech, kdy je podpora poskytována na objekt ve výstavbě, bude vyplacena až po dokončení stavby.

Změna v odborném posudku

Zatímco předchozí změna čerpání dotace omezuje, úpravy v oblasti odborného posudku čerpání dotace zjednodušují. Dříve totiž platilo, že každá žádost o dotaci Dešťovka musela obsahovat odborný posudek – jakousi zjednodušenou projektovu dokumentaci, která zahrnovala technickou zprávu a výkresovou část.

Počínaje zářím 2023 stačí doložit zprávu o instalaci zařízení / realizaci opatření. 

Změna ve variantách dotace

Podíváme-li se na dostupné varianty řešení, došlo k jediné výrazné změně. Od 1. 9. 2023 už není možné čerpat dotaci na využití šedé vody v objektu, aniž by zároveň systém obsahoval využití dešťové vody. V programu Dešťovka se zkrátka už bez dešťovky neobejdete. Jediná varianta dotace, kterou lze využít na recyklaci šedých vod, však nabízí možnost čerpat více finančních prostředků.

Původní varianty dotace

Typ řešení

Popis řešení

Zálivka

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady

Zálivka + splachování

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady a splachování

Šedé vody (od 1. 9. 2023 zrušeno)

Využití šedé vody v objektu - čistička šedých vod

Šedá voda +

Systém se dvěma akumulačními nádržemi 

pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní 

vody a pro dešťové vody jako vody 

užitkové a případně pro zálivku.

Varianty dotace od 1. září 2023

Typ řešení

Popis řešení

Zálivka

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady

Zálivka + splachování

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady a splachování

Kombinace šedé a dešťové vody (šedá voda +)

Systém pro využití vyčištěné/dočištěné 

odpadní vody jako vody užitkové, 

případně též k zálivce zahrady, včetně 

využití dešťové vody.

Jaká je výše dotace od září 2023?

Důležitou zprávou bezesporu je, že se nijak nezměnila výše finanční podpory, kterou program Dešťovka nabízí. Jeho maximální výše zůstává stejná – až 50 % vynaložených nákladů. Nadále také platí, že o první variantu (Zálivka) nemůžete žádat, pokud jste majitelem či majitelkou novostavby. 

Co se týče kalkulace konkrétní výše podpory, i revidovaná varianta Dešťovky počítá s fixní a variabilní složkou, jež se odvíjejí od velikosti nádrže na dešťovou vodu. Minimální velikost nádrže přitom musí být dva metry krychlové, maximální pak deset metrů krychlových.

Výše finanční podpory dotace Dešťovka od září 2023 – rodinné domy

Typ řešení

Fixní složka

Variabilní složka

Maximální výše

Zálivka

20 000 Kč

objem nádrže m3 x 3 500 Kč

55 000 Kč

Zálivka + splachování

30 000 Kč

objem nádrže m3 x 3 500 Kč

65 000 Kč

Kombinace šedé a dešťové vody (šedá voda +)

70 000 Kč

objem nádrže m3 x 3 500 Kč

105 000 Kč

Výše finanční podpory dotace Dešťovka od září 2023 – bytové domy

Typ řešení

Fixní složka

Variabilní složka

Zálivka zahrady

30 000 Kč

objem nádrže v m3 x 3 500 Kč

Zálivka + splachování WC

50 000 Kč

objem nádrže v m3 x 3 500 Kč + počet bytových jednotek x 3500 Kč

Kombinace šedé a dešťové vody (šedá voda +)

90 000 Kč

objem nádrže v m3 x 3 500 Kč + počet bytových jednotek x 3500 Kč

Kdo může o dotaci žádat? 

Dotace je primárně určena pro majitele a stavitele rodinných a bytových domů a nově i majitele rekreačních zařízení, kteří zde ale mají hlášený trvalý pobyt. Pokud žádáte o dotaci na rekreační zařízení, budete muset dokázat, že máte na jeho adrese minimálně dva roky před podáním žádosti vedené trvalé bydliště.

O dotaci může žádat fyzická i právnická osoba.

Žádost o státní příspěvek můžete podat i v případě, že retenční nádrž už na pozemku máte. Dotace je totiž určena i pro již započaté nebo dokončené stavby nádrží. Podmínkou je, aby realizace projektu nebyla v době podání žádosti dokončena déle než jeden rok. 

Dobrou zprávou je, že se dotace vztahuje i na přestavbu staré žumpy na retenční nádrž. V takovém případě můžete žádat o úhradu až 50 % způsobilých výdajů, které padly na vyčištění žumpy a nezbytné úpravy.

dotační program na využití dešťové vody

Kdy dotaci Dešťovka nelze čerpat?

 • Dotaci nelze čerpat, pokud chcete nádrž umístit ke stavbě, která není spojená pevným základem se zemí, jedná se o stavbu dočasnou nebo jde o výrobek plnící funkci stavby. Sem spadají například oblíbené mobilheimy. 

 • Dotaci taktéž není možné získat na nemovitost, jež je obstavena soudcovskou, exekutorskou, policejní nebo insolvenční zástavou. Diskriminující podmínkou je taktéž exekuce namířená přímo na dům.

 • Dotaci vám stát neudělí ve chvíli, kdy máte nesplacené závazky u jakéhokoliv orgánu státní správy – například u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, SFŽP, MŽP a dalších.

 • Dešťovku nelze získat na kancelářské budovy, průmyslové objekty a ubytovací zařízení (hotely, ubytovny, penziony).

 • Pokud se v daném objektu, na nějž žádáte dotaci, nachází provozovna nebo sídlo podnikání, nemusí to být na překážku. Podmínkou je, aby více než 50 % podlahové plochy sloužilo k trvalému bydlení.

Kolik činí dotační příspěvek?

Státní příspěvek na retenční nádrž tvoří maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, které jste schopni doložit. Konkrétní výše dotace se pak odvíjí zejména od objemu nádrže a způsobu využívání srážkové vody. 

Příspěvek se vždy skládá z fixní částky (pohybuje se v rozmezí od 20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže (jejíž minimální objem je stanovený na 2 m³). 

Hlavní zásady všech typů dotačního programu Dešťovka

Než si představíme tři varianty dotačního programu, pojďme si říct, jaká jsou nejdůležitější společná pravidla pro všechny typy Dešťovky:

 • Dotaci mohou čerpat pouze majitelé obytných domů, nikoliv majitelé komerčních objektů sloužících k podnikání (hotely, penziony, restaurace, atd.).

 • Žadatel o dotaci musí být přímým majitelem obytného domu. O dotaci tedy nemůže žádat například syn/dcera za své rodiče. 

 • Žadatel musí být finančně solventní, to znamená nemůže mít:

  • nesplacené závazky u finančního úřadu,

  • nesplacené závazky u správy sociálního zabezpečení,

  • nesplacené závazky u jiného orgánu veřejné správy,

  • dům v exekuci, policejním obstavení nebo jako součást insolvenčního řízení.

 • Maximální finanční podpora je 50 % z celkově investované částky.

 • K jednomu domu lze dotaci dostat jen jednou.

 • Minimální velikost nádrže na dešťovou vodu je 2 m³. 

 • V případě využití dešťové vody na splachování musí být u stávajících obytných domů napojena alespoň jedna toaleta a u novostaveb všechny. 

 • Preferovanou variantou je instalace podzemní nádrže na dešťovku. Snáze se tak zamezí přístupu světla a výkyvům teplot.

dotace na opětovné využití srážkové vody

Dotační program Dešťovka: 3 varianty

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Základní typ dotace je určen pouze pro majitele stávajících domů. Vztahuje se na pořízení podzemní retenční nádrže s filtračním zařízením, ve které se akumuluje dešťová voda určená k zálivce zahrady. Příspěvek v tomto případě tvoří fixní část 20 tisíc korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. Získat tak můžete příspěvek ve výši až 55 tisíc korun. 

dotační program Dešťovka – první varianta

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

O druhý typ dotace už mohou žádat také majitelé novostaveb. Srážkovou vodu lze v tomto případě využívat nejen k zálivce zahrady, ale také ke splachování toalety. Toto řešení však vyžaduje striktní oddělení rozvodu srážkové vody od rozvodu vody pitné. Dotace se může vyšplhat až na 65 000 Kč.

dotační program Dešťovka – druhá varianta

Využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody

Nejsložitější varianta počítá s využitím přečištěné šedé vody (odpadní voda ze sprchy, vany a umyvadla) na splachování toalety a případně také k zálivce zahrady. Od září 2023 je podmínkou současné využití srážkové vody. Dotace dosáhne až k 105 000 korun. 

Pokud se rozhodnete pro toto řešení, budete potřebovat:

 • domovní ČOV sloužící k přečištění odpadních vod,

 • retenční nádrž sloužící k akumulaci přečištěné vody z domovní čistírny a

 • retenční nádrž sloužící k akumulaci dešťové vody. 

dotační program Dešťovka – třetí variantaNíže jsme pro vás připravili praktické shrnutí.

Varianta dotace

Hospodaření s vodou

Kdo může o dotaci žádat?

Finanční podpora

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace (maximálně však 50 % nákladů)

1. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Pouze majitelé stávajicích domů

Až 20 000 Kč + (počet kubíků nádrže) x 3 500 Kč.

27 000 Kč

55 000 Kč

2. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Majitelé stávajících domů i novostaveb

Až 30 000 Kč + (počet kubíků nádrže) x 3 500 Kč.

37 000 Kč

65 000 Kč

3. varianta dotačního programu

Využití šedé vody pro zálivku a splachování (s využitím dešťové vody)

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Až 60 000 Kč + 10 000 na projektovou dokumentaci + (počet kubíků nádrže) x 3 500 Kč.

62 000 Kč

105 000 Kč

Získejte dotaci Dešťovka: Postup krok za krokem

Jak zažádat o vyplacení dotačního příspěvku? Celým procesem vás provedeme krok za krokem.

Konzultace s projektantem

Jestliže chcete využít možnosti, které vám dotační program Dešťovka nabízí, ze všeho nejdříve oslovte odborníka. Ideálně autorizovaného vodohospodáře, který má zkušenost s vyřizováním dotací a přípravou projektové dokumentace. 

Odborný posudek – už není potřeba

K žádosti o dotaci bylo do 30. 6. 2023 třeba doložit odborný posudek, který měl jasně danou formu. 

Potřebujete posudek k jiným účelům? Hledáte spolehlivou firmu, která vám posudek vypracuje? Obraťte se na naši projekční kancelář Zakra – máte bohaté zkušenosti nejen s projekty retenčních nádrží, ale také se samotným dotačním programem Dešťovka.

Elektronická žádost o dotaci

Žádost o dotaci lze vyplnit a podat online. K žádosti nezapomeňte přiložit i některé z následujících dokumentů:

 • plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),

 • vyjádření souhlasu ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),

 • dokumenty prokazující, že je rekreační zařízení využíváno k trvalému pobytu,

 • dokumenty, jež prokazují vlastnictví bankovního účtu, na který se podpora vyplácí,

 • dokumenty, jež dokladují projednání záměru s provozovatelem kanalizace. Tyto dokumenty potřebujete v následujících případech:

  • Bezpečnostní přepad z nádrže ústí do kanalizace.

  • Srážkové a vyčištěné odpadní vody se po opětovném využití odvádějí do kanalizace.

  • Přečištěné odpadní vody necháváte vsakovat do podzemních vod nebo je využíváte například k zálivce zahrady. V takovém případě potřebujete povolení vodoprávního úřadu a hydrogeologický posudek.

Dobrou zprávou je, že pokud objem nádrže není větší než 50 kubíků a nádrž není vyšší než 3 metry, nepotřebujete stavební povolení.

Posouzení žádosti a finální rozhodnutí

Po vyplnění žádosti a jejím odeslání vám nezbývá nic jiného, než čekat. Úředníci mají ze zákona 3 týdny na posouzení formální správnosti vaší žádosti (kontrolovat budou, zda jste se například nespletli v adrese) a následně další 3 týdny na rozhodnutí, zda vaší žádosti vyhoví. Pokud by vaši žádost z nějakého důvodu zamítli, je třeba celý proces opakovat od začátku.

dotace dešťovka

Doložení realizace projektu

Jestliže úředníci vaší žádosti vyhoví, budete vyzváni k doložení realizace projektu. U stávajících rodinných domů tak musíte učinit do 12 měsíců, u novostaveb do 24 měsíců. Úředníci od vás budou chtít vidět:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,

 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,

 • soupis provedených prací, 

 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),

 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele 

 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Podepsání smlouvy o vyplacení příspěvku

Po doložení všech nezbytných dokumentů s vámi bude uzavřena písemná smlouva, která stanovuje konkrétní podmínky poskytnutí dotace (především její výši, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace). 

Čerpání dotace

Dotace se vyplácí až zpětně, proto je nutné počítat s tím, že celý projekt zpočátku financujete z vlastní kapsy. Až poté, co úspěšně projdete celým výše popsaným procesem, bude vám dotace ve stanovené výši vyplacena na bankovní účet.

Udržitelnost projektu a související podmínky Dešťovky

Dotační program Dešťovka vyžaduje po příjemcích dotace tzv. desetiletou udržitelnost projektu. Co to znamená? Systém na zachytávání dešťové vody, který jste s pomocí dotace vybudovali, musí být v provozu minimálně 10 let. Co když se ale rozhodnete dům prodat?

 • Změnu majitele musíte v takovém případě neprodleně nahlásit Státnímu fondu pro životní prostředí (SFŽP). Tato povinnost platí po celou dobu lhůty pro udržitelnost projektu, tedy 10 let od vydání rozhodnutí o přidělení dotace.

 • Ve chvíli, kdy dům prodáte, je třeba převést podmínky stanovené čerpáním dotace na nového majitele nemovitosti. Pokud by se tak nestalo, odpovědnost za udržitelnost projektu by zůstala na vás.

Dokumenty ke stažení

Nejčastější dotazy k dotačnímu programu Dešťovka

dotační program na podporu využívání srážkové vody

Musím žádost vyřizovat osobně, nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Dotaci za vás může vyřídit i zplnomocněná osoba či firma. V takovém případě je nutné společně se žádostí doložit také plnou moc. Pokud byste i vy měli zájem o vyřízení dotace, neváhejte se obrátit na naši projekční kancelář Zakra, vše rádi vyřídíme za vás.

Jaká je návratnost investice do retenční nádrže?

Návratnost investice se liší projekt od projektu. V modelových příkladech lze počítat s návratností 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací, a to v případě, že velkou část pitné vody z vodovodu nahradíte dešťovou vodou. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Mohu si pomocné práce (obsypání nádrže zeminou) obstarat svépomocí?

Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.

Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků a dodavatelů?

Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje za nákup nových okapů a svodu včetně jejich uchycení do fasády?

Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se v případě nerealizace podporovaného systému neinstalovaly, tj. zejména rozvody za lapačem střešních splavenin, filtry apod.

Musím pro akumulaci dešťovky používat pouze podzemní nádrže?

Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokážou zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže. V podmínkách konkrétně stojí:

Akumulační nádrže musí být umístěny a zabezpečeny tak, aby byla zajištěna vyhovující kvalita akumulované vody bez rizika poškození systému mrazem. Akumulovaná voda musí být chráněna před účinky denního světla a prudkých výkyvů teplot. Doporučuje se instalovat akumulační nádrže pod úrovní terénu nebo v určených technických prostorách staveb.

Mohu do nádrže svést vodu i z dalších ploch – například ze stodoly či garáže?

Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

Pokud se rozhodnu využívat srážkovou vodu ke splachování toalety a v domě se nachází toalety hned tři, kolik jich musím k systému připojit?

V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.

Máme instalované měděné okapy a svody, mohu přesto zachycenou vodu použít k zálivce?

Podmínky programu mezi jednotlivými typy okapů a svodů nerozlišují, tj. dotaci je možné získat i v případě měděných okapů a svodů. Její vhodnost pro zálivku však nelze jednoznačně určit – obecně dostupné zdroje se rozcházejí. Pro kvalitu vody pro závlahu existuje technická norma ČSN 75 7143, která stanoví limitní hodnoty pro obsah mědi (podmíněně vhodná voda 2 mg/l; vhodná voda 0,5 mg/l). Konkrétní koncentraci mědi, a tedy i vhodnost vody pro zálivku, jistotou určí pouze chemickým rozborem.

Nezávazně nás kontaktujte