Povolení domovní ČOV v roce 2024: Co říká zákon?

Publikováno: 01. 03. 2024 8 minut čtení
tapety-2-1024x727.png
Tak jako stavba domu, také stavba a následný provoz domovní čistírny odpadních vod (ČOV) se řídí zákonem. A to konkrétně zákonem o vodách, který vám ukládá povinnost zajistit si před stavbou čistírny povolení příslušných orgánů. Jak povolení domovní ČOV získat, abyste měli jistotu, že postupujete v souladu se zákonem?

Povolení domovní ČOV z pohledu zákona

Stavbu a provoz domovní čistírny odpadních vod reguluje zákon č. 254/2001 Sb. neboli zákon o vodách. Ten čistírnu odpadních vod definuje jako vodní dílo, což znamená, že k její stavbě je potřeba získat kladné rozhodnutí správních orgánů a následně splňovat požadavky na její provoz. Nezbytnou součástí tohoto procesu je vytvoření projektové dokumentace od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb.

povolení domovní čov zákon o vodách

Co je nového v roce 2024

V roce 2024 prošel stavební zákon velkou novelou, která se výrazně dotkla také vodního zákona a povolení domovní čistírny odpadních vod. Co se změnilo? Ze znění novelizovaného zákona vypadla možnost povolení domovní ČOV ohláškou. Jedinou možností, jak do budoucna domácí čističku povolit, je tím pádem pouze vodoprávní řízení.

Co z toho vyplývá pro zájemce o pořízení ČOV? Končící ohláška umožňovala majitelům ČOV volnější provoz na dobu neurčitou a bez pravidelného odběru vzorků. Provoz čistírny povolené vodoprávním řízením bude proto podléhat o něco přísnějším pravidlům: ČOV získá povolení na dobu max. 10 let s možností prolongace, přibližně dvakrát do roka bude navíc potřeba odebírat vzorky přečištěné vody ke kontrole.

Co musí splňovat projekt ČOV

Projektová dokumentace k ČOV se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb. k zákonu č. 405/2017. Zpracovat ji smí pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, který ji následně opatří příslušným kulatým razítkem. Projekt typicky zahrnuje následující části:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 • Specifikace domácí ČOV

 • Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

Krok za krokem k úspěšnému povolení domovní ČOV

Pokud si povolení domovní ČOV budete vyřizovat sami, čeká vás komunikace s mnoha úřady a shánění nejrůznějších stanovisek. Jak v takovém případě postupovat?

Zmapujte si okolí

Než se pustíte do shánění projektanta a koupě ČOV, zjistěte si, zda je váš záměr realizovatelný. Nejlépe uděláte, pokud se obrátíte na příslušný vodoprávní úřad. Jestliže se dozvíte, že se v blízkém okolí vašeho pozemku nachází kanalizační řad, pak vám zřejmě úřad nedá jinou šanci, než vybudovat kanalizační přípojku.

Pakliže si z vodoprávního úřadu odnesete informaci, že jediným možným řešením likvidace odpadních vod je septik nebo ČOV, stále ještě nemáte vyhráno. Pro jistotu doporučujeme navštívit také obecní úřad a zjistit si, zda v dohledné době neplánuje budovat obecní kanalizace. Pokud ano, domovní ČOV by se stala pouze přechodným řešením, do kterého není třeba investovat vyšší desítky tisíc.

legislativa kolem domovních čistíren

Oslovte projektanta

Vybaveni všemi potřebnými informacemi můžete v této fázi kontaktovat vámi vybraného autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, který si vezme na starost projekt ČOV. Aby se projektant mohl pustit do práce, bude od vás potřebovat následující informace:

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely

 • Preferované umístění ČOV na pozemku

 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)

 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV

 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

V případě, že jde o novostavbu ve fázi projektu, bude potřeba dodat situaci od projektanta domu (pokud je již k dispozici), kde by měl být naznačený vývod kanalizace z objektu a přibližné umístění sestavy ČOV.

Pokud si projekt poptáte u nás, zajistíme za vás veškeré potřebné projekční podklady od úřadů. Vyžádáme si vyjádření správců podzemních i nadzemních inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektřina). Pokud budete potřebovat hydrogeologický posudek (chcete-li zasakovat přečištěné vody do terénu), pomůžeme vám hydrogeologa sehnat.

Sežeňte stanoviska dotčených orgánů

Jakmile v rukou držíte projekt domovní ČOV, čeká vás časově nejnáročnější část celého povolovacího procesu. A tím je shánění stanovisek všech orgánů dotčených stavbou a provozem ČOV.

Konkrétní stanoviska, která vyžaduje váš příslušný stavební a vodoprávní úřad, se mohou v rámci republiky lišit. Proto si tuto informaci raději zjistěte přímo na daném úřadě. 

 • Stanovisko správce povodí – Vydává se na základě projektové dokumentace. Správce povodí ve stanovisku posoudí, jak provoz čističky ovlivní povodí.

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace – Vydává se na základě projektové dokumentace. Potřeba je však pouze v případě, pokud je správcem toku někdo jiný než příslušné povodí.

 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) – Na základě podané žádosti s přiloženou projektovou dokumentací vydá OŽP stanovisko, ve kterém se k vašemu záměru vyjádří z pohledu ochrany lesa, ochrany ovzduší atd.

 • Koordinované stanovisko – Žádost o koordinované stanovisko se někdy podává na odbor územního plánování a někdy na odbor životního prostředí. Potřebujete ho jen v případě, že budete čističku stavět mimo zastavěné území obce.

 • Stanovisko obce – Jedná o formální žádost o vyjádření k vašemu záměru. Obecní úřad vás bude oficiálně informovat, zda není možné napojení do kanalizace či jestli není např. naplněna kapacita obecní ČOV apod. Pokud byste křížili obecní komunikaci, je potřeba na obci žádat ještě ,,souhlas s uložením sítí do komunikace“.

 • Souhlas majitelů všech pozemků, kterých se stavba ČOV týká – Se stavbou ČOV musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni. Pokud jde stavba přes cizí pozemky, je nutné uzavřít buď smlouvu o věcném břemenu (obec, státní pozemkový úřad, jiná státní organizace), nebo získat souhlas vlastníka pozemku.

 • Odbor územního plánování – Stavební úřad posoudí, zda je váš záměr v souladu s územním plánem obce.

povolení domovní čističky odpadních vod

Jak probíhá vodoprávní řízení?

Jak už jsme psali výše, povolení domovní ČOV lze od roku 2024 získat výhradně prostřednictvím klasického vodoprávního řízení. Oblíbená možnost ohlášení končí. Přestože zákon definuje půlroční přechodné období (tj. do 30. 6. 2024 tedy možnost povolení ohláškou teoreticky stále platí), je možné, že některé úřady se budou už nyní zdráhat ohlášku akceptovat.

Co tedy ohledně povolení očekávat? Vodoprávní řízení je klasickým způsobem legalizace domovní čističky, na jehož vyřízení má vodoprávní úřad ze zákona 60 dní. Vydává se s omezenou platnosti maximálně na 10 let a přináší klientům povinnost 2× do roka poslat na vodoprávní úřad rozbor vzorků přečištěné vody. Na druhou stranu je administrativně méně náročný a neukládá vám povinnost zakoupit čistírnu s certifikací.

Kritéria

Vodoprávní řízení

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

Platnost povolení

Omezená (na 10 let)

Podmínky k vypouštění vody

Stanoví úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2× ročně

Správní poplatek

300,-

Dokumenty potřebné k povolení

Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000 (toto by měl obsahovat každý autorizovaný projekt)

Kopii katastrální mapy se zakreslením polohy jednotlivých objektů

Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

Souhlas obecného stavebního úřadu

Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

Plná moc k zastupování (v případě, že řeší projektant)

Speciální stanoviska

Vyjádření správce povodí

Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

Provozní řád domovní ČOV

Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu

Jak dlouho trvá získat povolení domovní ČOV

Vzhledem k tomu, co vše potřebujete zařídit ještě před samotným podáním žádosti o povolení na vodoprávním úřadě, pro jistotu počítejte s minimálně 6 měsíci. Plánujete-li stavbu čistírny na jarní měsíce, doporučujeme vám začít vše řešit již začátkem podzimu. 

Ještě o něco realističtější odhad jsme zpracovali do následující tabulky:

Úkon

Orientační doba

Sehnání podkladů pro projektanta

1–2 týdny

Hydrogeologický posudek (je-li třeba)

až 2 měsíce

Vypracování projektu od Zakry

3 týdny

Sehnání všech vyjádření pro řízení

2–3 měsíce

Správní řízení

až 3 měsíce

Doručení ČOV a stavební práce

3 týdny

Celkem

cca 7–10 měsíců od prvního kroku

Jde to i jinak?

Jednání s úřady nepatří k vašim silným stránkám nebo se bojíte, že byste na něco zapomněli? Svěřte se do našich rukou. K projektu domovní ČOV si od vás necháme vystavit plnou moc, oběhneme za vás všechny úřady a získáme potřebná povolení. 

Chcete mít domovní čistírnu s co nejmenším stresem a námahou? Pak zvolte službu domovní ČOV na klíč. My se postaráme o realizaci čistírny od A do Z. Vy se zatím můžete věnovat své rodině či koníčkům a starosti s ČOV pustit z hlavy. 

Máte zájem o projekt k čistírně odpadních vod společně s inženýringem (vyřízení povolení)? Nebo rovnou o službu ČOV na klíč? Neváhejte se na nás obrátit a my vám připravíme individuální nabídku.

Mohlo by vás zajímat:

 • Co je domovní ČOV na klíč? – Hlavní výhodou realizace domovní ČOV na klíč je to, že vám ušetří spoustu času a starostí. Zjistěte, zda se jedná o vhodné řešení právě pro vás.

 • Jak povolit domovní ČOV na ohlášení – Zaujalo vás povolení čistírny formou ohlášení? Přečtěte si o něm další informace, které se nám do tohoto článku nevešly.

 • Kolik stojí projekt domovní ČOV – Zajímá vás, kolik zaplatíte za projektovou dokumentaci k čističce odpadních vod? Nemůžeme mluvit za jiné projektanty, naše ceny jsou však vždy transparentní.

 • Jaká je cena domovní čistírny odpadních vod – Spočítali jsme to za vás! Zjistěte, z čeho se skládá kompletní cena domácí čističky, abyste ve finále nebyli nepříjemně zaskočeni.

Nezávazně nás kontaktujte