Jak povolit domovní ČOV na ohlášení?

Publikováno: 07. 01. 2022 9 minut čtení
tapety-2-1024x727.png
Možná už víte, že domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) můžete postavit až ve chvíli, kdy získáte povolení vodoprávního úřadu. Jen málokdo ale tuší, že povolení si lze opatřit dvojím způsobem. Buď půjdete cestou klasického vodoprávního řízení, nebo na první pohled jednoduššího ohlášení. Zjistěte, co domovní ČOV na ohlášení obnáší a kdy se vyplatí.

Domovní ČOV bez povolení nepostavíte

Domácí čistička odpadních vod je dle zákona považována za vodní dílo, k jehož stavbě potřebujete povolení stavebního a vodoprávního úřadu. Je třeba si uvědomit, že domovní ČOV má za úkol čistit odpadní vody z vaší domácnosti, jejíž likvidace musí probíhat v souladu se zákonnými normami.

domovní ČOV na ohlášení

Pokud byste se rozhodli postavit ČOV načerno, hrozí vám poměrně tučná pokuta. Konkrétně jsou sankce stanoveny takto:

 • Za nedovolené vypouštění odpadních vod lze uložit pokutu  do 100 000 korun.

 • Za provedení stavby ČOV bez souhlasu s provedením ohlášení stavby lze uložit pokutu do 200 000 korun.

 • Za provedení stavby ČOV bez stavebního povolení lze uložit pokutu  do 1 000 000 korun.

Dva způsoby povolení domovní ČOV

Jak jsme zmínili již v úvodu článku, domovní čistírnu odpadních vod lze povolit dvojím způsobem – formou vodoprávního řízení nebo formou ohlášení. V čem tkví hlavní rozdíly?

domovní ČOV na ohlášení

Vodoprávní řízení

Obecně lze říci, že v rámci vodoprávního řízení za vás spoustu úkonů přebírají samotní úředníci, kteří si jsou schopni obstarat celou řadu dokumentů, stanovisek a vyjádření. Na druhou stranu trvá vodoprávní řízení zpravidla déle (až 90 dní) a povolení, které získáte, má pouze omezenou platnost (na 10 let).

Ohlášení

Jestliže se vydáte cestou ohlášení, připravte se na to, že shánění posudků, stanovisek a vyjádření věnujete mnohem více svého volného času. Výhodou však je, že řízení trvá zpravidla pouhých 30 dní a jeho rozhodnutí je časově neomezené.

Kdy je možné povolit domovní ČOV na ohlášení

Ohlášení lze zvolit jen v případě, že splníte podmínky vodního zákona, které vymezuje paragraf 15a. Ten říká, že povolit ohlášením lze čistírnu pouze tehdy, jedná-li se o domovní ČOV s certifikací CE, která je určena pro čištění odpadních vod do kapacity pro 50 EO (ekvivalentních obyvatel).

Ekvivalentní obyvatel (EO) je termín označující osobu, která denně vyprodukuje průměrně 120–150 litrů odpadních vod. V podstatě lze říci, že jedna ekvivalentní obyvatel = jeden člen domácnosti.

Nemusíte se ale příliš lekat – pokud budujete domovní ČOV pro rodinné bydlení či rekreaci a budete kupovat čistírnu od ověřených prodejců, splníte obě kritéria, aniž byste se zapotili.

Jaké plynou závazky z ČOV na ohlášení

Ruku v ruce s povolením ČOV jde celá řada povinností, které musíte mít neustále na paměti. Pokud se rozhodnete pro domovní ČOV na ohlášení, zavazujete se konkrétně k tomu, že každé 2 roky si pozvete k sobě domů akreditovanou osobu Ministerstva životního prostředí, která u vás provede revizi. Případnou závadu pak musíte nechat na vlastní náklady opravit.

Závazkům se samozřejmě nevyhnete ani v případě, že se vydáte cestou vodoprávního řízení. Úřad po vás bude chtít rozbor kvality vody, který je třeba provádět 2x ročně.

Jak povolit ČOV na ohlášení krok za krokem

Pojďme si projít ohlášení ČOV krok za krokem, abyste přesně věděli, co vás čeká a nemine.

Výběr domovní čistírny

Na začátku všeho stojí správný výběr domovní čistírny odpadních vod. Nevíte-li si s ním rady, přečtěte si, jak postupovat při výběru ČOV, nebo si prohlédněte velké srovnání čistíren na českém trhu. Případně se obraťte přímo na naši projekční kancelář Zakra – poradíme vám, na co si dát pozor, abyste svého nákupu nelitovali.

Projekt-a-projektova-dokumentace-domovni-cistirny-odpadnich-vod-COV-1152x1536-1-768x1024.jpeg

Projekt domovní ČOV

Jakmile máte vybranou domovní čistírnu, je nejvyšší čas oslovit projektanta, který vám vypracuje projektovou dokumentaci. Vždy doporučujeme zvolit autorizovaného inženýra vodohospodářských služeb, který má s projekty ČOV bohaté zkušenosti a dokáže si poradit s kdejakou situací.

Nemáte-li ještě svého projektanta, neváhejte nás kontaktovat. U nás vždy víte, na čem jste – máme jasně dané ceny, které se v průběhu zakázky nijak nemění. Navíc s námi vše vyřídíte online z pohodlí svého domova.

Hydrogeologický posudek

S dostatečným předstihem si zjistěte, zda ke své domovní čistírně budete potřebovat hydrogeologický posudek. Ten úřady vyžadují v případě, že hodláte přečištěné odpadní vody likvidovat do podzemních vod (tzv. vsakem nebo vsakem se zálivkou).

Hydrogeolog vám připraví posudek, ve kterém zhodnotí, zda je půda kolem čističky vhodná pro vsakování a jestli nedojde ke zhoršení kvality podzemní vody. 

Našim klientům umíme pomocí také při shánění hydrogeologa. Pokud budete chtít, oslovíme za vás několik odborníků z blízkého okolí a získáme jejich cenové nabídky, ze kterých si sami vyberete tu, která vám nejvíce vyhovuje.

Vyjádření dotčených orgánů

Jakmile v rukou držíte projekt domovní ČOV, můžete se vydat na příslušné úřady, které se k němu vyjádří. Na konec byste tak měli obdržet stanovisko od následujících orgánů:

 • Správce vodního toku, případně kanalizace – Když pomineme způsob likvidace vsakováním na vlastním pozemku, může vyčištěná voda z vaší čistírny vytékat do buď kanalizace, nebo do povrchové vodoteče. Na základě toho si vyberete místo vaší návštěvy – buď půjdete za správcem kanalizace, nebo správcem vodního toku. Případné připomínky je následně nutné zahrnout do projektu (úprava projektové dokumentace je u nás samozřejmě zahrnuta v domluvené ceně).

 • Odbor životního prostředí – Na odboru životního prostředí se k projektu musí vyjádřit všichni od ochránců přírody a ovzduší až po odpadové hospodářství. Celý proces zabere minimálně 30 dnů.

 • Správce povodí – Správce povodí bude zajímat, zda plánovaná stavba čistírny nemůže negativně ovlivnit vodní toky, které spadají pod jeho správu. Zaměří se zejména na konstrukční řešení výústního objektu, tedy jakým způsobem potrubí do toku napojíte a podobně.

 • Stanovisko obce – Ve stanovisku vás bude obecní úřad oficiální informovat o tom, zda není možné napojit vaši nemovitost na obecní kanalizaci nebo zda není naplněna kapacita obecní čistírny.

 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých se stavba umisťuje – Se stavbou musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni.

 • Odbor územního plánování – Ve stanovisku odbor posoudí, zda je váš záměr v souladu s územním plánem obce.

 • Výjimečné situace – Pokud domovní ČOV budujete například v chráněné krajinné oblasti nebo blízko kolejí, budete potřebovat vyjádření spravujících orgánů.

Nebudeme vám lhát – právě tato fáze bývá tou časově nejnáročnější. Proto jsem se rozhodli nabídnout naším klientům dodatečnou službu zvanou inženýring, v rámci které si vezmeme na starost shánění stanovisek, a dokonce i následné získání povolení. Vy tak můžete ušetřený čas věnovat své rodině nebo koníčkům.

Územní souhlas/rozhodnutí stavebního úřadu

S projektovou dokumentací a se stanovisky výše zmíněných orgánů můžete zamířit na stavební úřad. Ten bude vás záměr (stavbu domovní ČOV) posuzovat buď v rámci územního souhlasu, nebo územního řízení.

 • Územní souhlas lze vydat pouze v případě, že čistírnu budujete v zastavěném území. Navíc je zapotřebí, aby s umístěním čistírny souhlasili všichni úředníci a zároveň také všichni vaši sousedé.

 • Územní rozhodnutí vydává stavební úřad ve všech ostatních případech a zároveň ho lze využít i tehdy, nepodaří-li se vám získat územní souhlas. Vydání územního rozhodnutí předchází územní řízení, kterého se účastní všechny stavbou dotčené strany.

domovní ČOV na ohlášení

Jakmile obdržíte kladný územní souhlas nebo rozhodnutí, zbývá poslední krok před návštěvou vodoprávního úřadu. Stavební úřad vám musí potvrdit, že projektová dokumentace odpovídá a je v souladu s předchozím řízení. 

Vodoprávní úřad

Konečně se dostáváte na vodoprávní úřad, který rozhodne o tom, zda získáte povolení k nakládání s vodami, či nikoliv. S sebou si kromě projektu ČOV vezměte i následující dokumenty:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa (v závislosti na způsobu likvidace přečištěných odpadních vod)

 • Územní souhlas NEBO územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování

 • Speciální stanoviska

Oproti vodoprávnímu řízení, ke kterému stačí doložit výše uvedené dokumenty, si budete muset obstarat ještě následující:

 • Vyjádření správce povodí (jedná se buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře, nebo Odry)

 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

 • Provozní řád domovní ČOV (ten si můžete vyžádat u výrobce domovní ČOV, případně se obraťte na nás)

 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu (velká část klientů si ČOV buduje svépomocí, úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu)

Na vodoprávním úřadě pak už jen stačí podat žádost, ke které přiložíte projektovou dokumentaci a vše zmíněné dokumenty. Úředníci vaši žádost posoudí a pokud vše půjde tak, jak má, vydají souhlas s ohlášením. Teprve nyní můžete začít stavět a až budete mít hotovo, nezapomeňte ČOV zkolaudovat.

Shrnutí

Už víte, jak postupovat při povolení ČOV na ohlášení? Máte-li další otázky, neváhejte nás kontaktovat. A pokud nechcete trávit několik měsíců jednáním s úřady, využijte našich služeb – nechte si od nás vypracovat projekt a vyřídit povolení ČOV. S námi to zvládnete snadno, rychle a klidně z pohodlí svého domova.

Nezávazně nás kontaktujte