Dotační program Dešťovka: Získejte zpět až 50 % výdajů za retenční nádrž na vodu

Publikováno: 22. 05. 2021 9 minut čtení
thumb_3000x3000_dotace-destovka-ii-stale-pokracuje-scaled.jpeg
Věděli jste, že dotační program Dešťovka pokryje až 50 % nákladů spojených s realizaci retenční nádrže na dešťovou vodu? Jak můžete o dotaci zažádat a co vše je třeba doložit, abyste příspěvek získali?

Co je dotační program Dešťovka

Dotační program Dešťovka vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí za účelem šetření zdrojů pitné vody. Podporuje totiž majitele určitých typů nemovitostí v budování retenčních nádrží na dešťovou vodu, kterou lze následně druhotně využít jak na zahradě, tak v domácnosti. 

dotace DešťovkaInvesting to green business

Kdo může o dotaci žádat? 

Dotace je primárně určena pro majitele a stavitele rodinných a bytových domů a nově i majitele rekreačních zařízení, kteří zde ale mají hlášený trvalý pobyt. 

Žádost o státní příspěvek můžete podat i v případě, že retenční nádrž už na pozemku máte. Dotace je totiž určena i pro již započaté nebo dokončené stavby nádrží. Podmínkou je, aby realizace projektu nebyla v době podání žádosti dokončena déle než jeden rok. 

Dobrou zprávou je, že se dotace vztahuje i na přestavbu staré žumpy na retenční nádrž. V takovém případě můžete žádat o úhradu až 50 % způsobilých výdajů, které padly na vyčištění žumpy a nezbytné úpravy.

dotační program na využití dešťové vody

Kolik činí dotační příspěvek?

Státní příspěvek na retenční nádrž tvoří maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, které jste schopni doložit. Konkrétní výše dotace se pak odvíjí zejména od objemu nádrže a způsobu využívání srážkové vody. 

Příspěvek se vždy skládá z fixní částky (pohybuje se v rozmezí od 20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže (jejíž minimální objem je stanovený na 2 m³). 

Hlavní zásady všech typů dotačního programu Dešťovka

Než si představíme tři varianty dotačního programu, pojďme si říct, jaká jsou nejdůležitější společná pravidla pro všechny typy Dešťovky:

 • Dotaci mohou čerpat pouze majitelé obytných domů, nikoliv majitelé komerčních objektů sloužících k podnikání (hotely, penziony, restaurace, atd.).

 • Žadatel o dotaci musí být přímým majitelem obytného domu. O dotaci tedy nemůže žádat například syn/dcera za své rodiče. 

 • Žadatel musí být finančně solventní, to znamená nemůže mít:

  • nesplacené závazky u finančního úřadu,

  • nesplacené závazky u správy sociálního zabezpečení,

  • nesplacené závazky u jiného orgánu veřejné správy,

  • dům v exekuci, policejním obstavení nebo jako součást insolvenčního řízení.

 • Maximální finanční podpora je 50 % z celkově investované částky.

 • K jednomu domu lze dotaci dostat jen jednou.

 • Minimální velikost nádrže na dešťovou vodu je 2 m³. 

 • V případě využití dešťové vody na splachování musí být u stávajících obytných domů napojena alespoň jedna toaleta a u novostaveb všechny. 

dotace na opětovné využití srážkové vody

Dotační program Dešťovka: 3 varianty

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Základní typ dotace je určen pouze pro majitele stávajících domů. Vztahuje se na pořízení podzemní retenční nádrže s filtračním zařízením, ve které se akumuluje dešťová voda určená k zálivce zahrady. Příspěvek v tomto případě tvoří fixní část 20 tisíc korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. Získat tak můžete příspěvek ve výši až 55 tisíc korun. 

dotační program Dešťovka – první varianta

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

O druhý typ dotace už mohou žádat také majitelé novostaveb. Srážkovou vodu lze v tomto případě využívat nejen k zálivce zahrady, ale také ke splachování toalety. Toto řešení však vyžaduje striktní oddělení rozvodu srážkové vody od rozvodu vody pitné. Dotace se může vyšplhat až na 65 000 Kč.

dotační program Dešťovka – druhá varianta

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Nejsložitější varianta počítá s využitím přečištěné šedé vody (odpadní voda ze sprchy, vany a umyvadla) na splachování toalety a případně také k zálivce zahrady. Jestliže se kromě šedé vody rozhodnete v domácnosti využít i vodu srážkovou, dotace dosáhne až k 105 000 korun. 

Pokud se rozhodnete pro toto řešení, budete potřebovat:

 • domovní ČOV sloužící k přečištění odpadních vod,

 • retenční nádrž sloužící k akumulaci přečištěné vody z domovní čistírny a

 • retenční nádrž sloužící k akumulaci dešťové vody. 

dotační program Dešťovka – třetí varianta

Získejte dotaci Dešťovka: Postup krok za krokem

Jak zažádat o vyplacení dotačního příspěvku? Celým procesem vás provedeme krok za krokem.

Konzultace s projektantem

Jestliže chcete využít možnosti, které vám dotační program Dešťovka nabízí, ze všeho nejdříve oslovte odborníka. Ideálně autorizovaného vodohospodáře, který má zkušenost s vyřizováním dotací a přípravou projektové dokumentace. 

Odborný posudek

K žádosti o dotaci je třeba doložit odborný posudek, který má jasně danou formu. Hledáte spolehlivou firmu, která vám posudek vypracuje? Obraťte se na naši projekční kancelář Zakra – máte bohaté zkušenosti nejen s projekty retenčních nádrží, ale také se samotným dotačním programem Dešťovka.

Elektronická žádost o dotaci

Žádost o dotaci lze vyplnit a podat online. K žádosti nezapomeňte přiložit odborný posudek obsahující projektovou dokumentaci od autorizovaného vodohospodáře a případně i některé z následujících dokumentů:

 • plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),

 • vyjádření souhlasu ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),

 • dokumenty prokazující, že je rekreační zařízení využíváno k trvalému pobytu.

Posouzení žádosti a finální rozhodnutí

Po vyplnění žádosti a jejím odeslání vám nezbývá nic jiného, než čekat. Úředníci mají ze zákona 3 týdny na posouzení formální správnosti vaší žádosti (kontrolovat budou, zda jste se například nespletli v adrese) a následně další 3 týdny na rozhodnutí, zda vaší žádosti vyhoví. Pokud by vaši žádost z nějakého důvodu zamítli, je třeba celý proces opakovat od začátku.

dotace dešťovka

Doložení realizace projektu

Jestliže úředníci vaší žádosti vyhoví, budete vyzváni k doložení realizace projektu. U stávajících rodinných domů tak musíte učinit do 12 měsíců, u novostaveb do 24 měsíců. Úředníci od vás budou chtít vidět:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,

 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,

 • soupis provedených prací, 

 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),

 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele 

 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Podepsání smlouvy o vyplacení příspěvku

Po doložení všech nezbytných dokumentů s vámi bude uzavřena písemná smlouva, která stanovuje konkrétní podmínky poskytnutí dotace (především její výši, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace). 

Čerpání dotace

Dotace se vyplácí až zpětně, proto je nutné počítat s tím, že celý projekt zpočátku financujete z vlastní kapsy. Až poté, co úspěšně projdete celým výše popsaným procesem, bude vám dotace ve stanovené výši vyplacena na bankovní účet.

Dokumenty ke stažení

Nejčastější dotazy k dotačnímu programu Dešťovka

dotační program na podporu využívání srážkové vody

Musím žádost vyřizovat osobně, nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Dotaci za vás může vyřídit i zplnomocněná osoba či firma. V takovém případě je nutné společně se žádostí doložit také plnou moc. Pokud byste i vy měli zájem o vyřízení dotace, neváhejte se obrátit na naši projekční kancelář Zakra, vše rádi vyřídíme za vás.

Jaká je návratnost investice do retenční nádrže?

Návratnost investice se liší projekt od projektu. V modelových příkladech lze počítat s návratností 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací, a to v případě, že velkou část pitné vody z vodovodu nahradíte dešťovou vodou. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Mohu si pomocné práce (obsypání nádrže zeminou) obstarat svépomocí?

Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.

Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků a dodavatelů?

Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje za nákup nových okapů a svodu včetně jejich uchycení do fasády?

Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se v případě nerealizace podporovaného systému neinstalovaly, tj. zejména rozvody za lapačem střešních splavenin, filtry apod.

Musím pro akumulaci dešťovky používat pouze podzemní nádrže?

Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokážou zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže.

Mohu do nádrže svést vodu i z dalších ploch – například ze stodoly či garáže?

Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

Pokud se rozhodnu využívat srážkovou vodu ke splachování toalety a v domě se nachází toalety hned tři, kolik jich musím k systému připojit?

V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.

Máme instalované měděné okapy a svody, mohu přesto zachycenou vodu použít k zálivce?

Podmínky programu mezi jednotlivými typy okapů a svodů nerozlišují, tj. dotaci je možné získat i v případě měděných okapů a svodů. Její vhodnost pro zálivku však nelze jednoznačně určit – obecně dostupné zdroje se rozcházejí. Pro kvalitu vody pro závlahu existuje technická norma ČSN 75 7143, která stanoví limitní hodnoty pro obsah mědi (podmíněně vhodná voda 2 mg/l; vhodná voda 0,5 mg/l). Konkrétní koncentraci mědi, a tedy i vhodnost vody pro zálivku, jistotou určí pouze chemickým rozborem.

Nezávazně nás kontaktujte