Jak získat povolení vrtané studny krok za krokem

Publikováno: 07. 11. 2021 8 minut čtení
kopaná nebo vrtaná studna
Vrtaná studna je dle zákona považována za vodní dílo, které je třeba povolit na stavebním a vodoprávním úřadě. V opačném případě vám hrozí pokuta ve výši až 50 000 korun. Jak ale povolení vrtané studny získat? Na to se podíváme v dnešním článku.

Vrtaná studna bez povolení. Jde to?

Vrtaná studna je dle zákona považována za vodní dílo. Jako taková ke své stavbě potřebujete jednak stavební povolení, jednak povolení k nakládání s vodami. Jestliže se proto rozhodnete vybudovat studnu na černo, vystavujete se riziku pokuty ve výši až 50 000 korun. Kromě toho vám úřad může nařídit odstranění nelegální stavby.

Vrtání studny bez povolení navíc často vede ke snižování hladiny vody v okolních studních. To zcela jistě nezůstane bez povšimnutí vašich sousedů, kteří mohou na problém upozornit příslušné úřady. Studna "na černo" tak představuje hned několik rizik, a je moudré se tomuto scénáři raději vyhnout.

Studna optikou zákona

Abychom mohli poroumět procesu, který je k povolení vrtané studny potřeba, pojďme se nejprve podívat, jak na studnu legislativa nahlíží. Klíčovým je v tomto případě vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), který konkrétně o studně hovoří v § 55. Zde vymezuje studnu jako vodní dílo.

Co to znamená? K realizaci vodních děl vyžaduje zákon povolení – jak už jsme si řekli výše, žádné z vodních děl zkrátka nelze budovat na černo (pokud se chcete vyhnout pokutě). Další povinností, která z toho vyplývá, je nutnost zhotovení projektové dokumentace. 

V případě vrtané study vyžaduje zhotovení projektové dokumentace hydrogeologa (k vyhotovení posudku) a autorizovaného vodohospodáře (který zpracuje samotnou projektovou dokumentaci).

S hydrogeologický posudkem i projektovou dokumentací vám v naší projekční kanceláři rádi pomůžeme. Jako autorizovaní inženýři vodohospodářských staveb připravíme projekt. Navíc máme databázi kontaktů na hydrogeology po celé České republice. I tuto starost tak díky nám můžete hodit za hlavu.

Změny v povolení studny od roku 2019

V roce 2019 vešla v platnost novela vodního zákona, dle které je třeba získat povolení vodoprávního úřadu k průzkumnému vrtu. Velmi často se totiž stávalo, že majitelé začali odebírat vodu již z průzkumného vrtu, aniž by ho nejprve legalizovali. Tím pádem studna postrádala projektovou dokumentaci, stavební povolení i povolení k odběru vody ze studny.

povolení vrtané studny

Povolení vrtané studny: Postup krok za krokem

Rozhodli jste se vybudovat vrtanou studnu legální cestou? V tom případě se pojďme podívat na to, co vás čeká a nemine. Krok po kroku vám ukážeme, jak získat povolení vrtané studny.

Hydrogeologický posudek

Ze všeho nejdříve je třeba oslovit hydrogeologa, který dokáže určit, zda se na pozemku nachází dostatečně vydatný pramen spodní vody. Kromě toho vám poradí, kam studnu s ohledem na okolní studny, kanalizační potrubí nebo jímky na odpadní vody umístit. Na základě hydrogeologického průzkumu vypracuje posudek, který je důležitým podkladem pro projektanta.

Nevíte, kde sehnat zkušeného a spolehlivého hydrogeologa? Za naše klienty poptáme hned několik hydrogeologů, ze kterých si následně sami vyberou. Máme k dispozici databázi hydrogeologů z celé ČR.

Průzkumný vrt

Jestliže chcete mít před stavbou studny jistotu, hydrogeolog navrhne takzvaný průzkumný vrt. K průzkumnému vrtu se přistupuje v případě, že nejsoou známy poměry v lokalitě nebo je potřeba zjistit vydatnost studny (to platí zejména u větších studen nebo studen nacházejících se na samotě). 

Opět však připomínáme, že již k tomuto úkonu potřebujete povolení. Pozor, z průzkumného vrtu není možné legálně odebírat podzemní vodu, k tomu je třeba vrt převést na vodní dílo (studnu).

Abyste získali souhlas vodoprávního úřadu s průzkumným vrtem, bude nutné doložit například:

 • Žádost o souhlas

 • Projekt geologických prací

 • Snímek katastrální mapy

 • Situaci širších vztahů místa odběru

 • Souhrnné stanovisko Obvodního báňského úřadu

 • Vyjádření krajského úřadu

 • Souhlas vodoprávního úřadu

 • Ohlášení realizace

Projektová dokumentace

Jakmile se projektantovi dostane do rukou hydrogeologický posudek, může začít pracovat na projektové dokumentaci k vrtané studni. Vždy si ověřte, že projekt svěřujete osobě, která má všechna potřebná oprávnění. Úřady budou chtít vidět kulaté razítko, jinak projekt nepovolí. 

Projekt vrtané studny můžete řešit s naší projekční kanceláří Zakra. Specializujeme se na vodohospodářské stavby a pod rukama nám prošly už stovky projektů.

Územní rozhodnutí a povolení vrtané studny

Pokud si pořizujete studnu samostatně bez rodinného domu, pak vaše kroky povedou nejprve na stavební úřad. Ten na základě formuláře Žádost o umístění stavby vydá územní rozhodnutí, se kterým můžete zamířit na vodoprávní úřad. Na vodoprávním úřadě podáte žádost o stavební povolení ke studni a žádost o povolení k nakládání s vodami. 

Změna procesu povolení studny vás čeká v případě, že hloubka vrtu přesáhne 30 metrů. V tu chvíli se již nejedná o vodní dílo a je třeba se obrátit na báňský úřad.

Můžete se také vydat zjednodušenou cestou a požádat o vydání společného povolení - rozhodnutí (ÚR+SP) s povolením k odběru podzemních vod. Veškerá administrativa se v takovém případě vyřizuje na vodoprávním úřadě. Výhodou tohoto postupu je, že ušetříte čas. 

Mezi doklady potřebné k získání povolení patří například:

 1. Vyjádření a stanoviska správců veřejné technické a dopravní infrastruktury

 2. Vyjádření a souhlas vlastníků pozemku, na kterém se stavba umisťuje. V případě, že vlastníkem je sám žadatel, je třeba prokázat vlastnická práva k danému pozemku

 3. Závazná stanoviska dotčených orgánů (jako je životní prostředí, ÚP, památková péče)

 4. Stanoviska zvláštních dotčených orgánů. Sem patří například CHKO a Národní parky, pokud se studna nachází na jejich území. Může se ale jednat i o Obvodní báňský úřad – to v případě, že budujete studnu hlubší než 30 metrů – nebo třeba MZ ČR a Českého inspektorátu lázní a zřídel. Správní řízení může trvat 60–90 dní. Poté získáte vydané Rozhodnutí o povolení stavby a povolení k odběru podzemních vod.

Kolaudace studny

Po realizaci vodního díla je třeba oznámit vodoprávnímu úřadu užívání stavby nebo požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Do té doby se nesmí voda ze studny čerpat. Pokud by se tak dělo, mohl by vodoprávní úřad zahájit řízení o uložení provedení nápravných opatření či zahájit sankční řízení o uložení pokuty. 

povolení vrtané studny

Dodatečné povolení staré studny

Nachází se na vašem pozemku studna, o které si nejste jisti, zda má všechna potřebná povolení? Jestliže se jedná o studnu postavenou před rokem 1955 nebo o nefunkční studnu, nic řešit nemusíte. Jak to prokázat? Doložit to můžete například kupní smlouvu, svědeckou výpovědí či čestným prohlášením. Samozřejmě platí, že každý dokument má jinou právní váhu. Čestné prohlášení tak nemusí stačit.

Nelze-li stáří doložit nebo víte-li, že je studna mladšího data, doporučujeme vám nechat ji dodatečně legalizovat. To znamená obstarat si hydrogeologický posudek a zjednodušenou projektovou dokumentaci a následně zažádat o povolení k odběru vody.

povolení vrtané studny

Povolení k prohloubení studny

Občas se stane, že voda ze studny prostě a jednoduše zmizí. V takovém případě nemusíte věšet hlavu, studnu lze totiž prohloubit. Potřebovat k tomu však budete hydrogeologický posudek, který posoudí vliv prohloubení na hydrogeologické poměry, projekt a povolení od vodoprávního úřadu. 

Menším zádrhelem je, pokud v případě prohloubení bude hloubka studny větší než 30 metrů. V takovém případě se budete muset obrátit na báňský úřad.

Nezávazně nás kontaktujte